A shkruajmë Shqip?

Shqipja nuk duhet lënë në dorë të gazetarëve. Nëse gramatika e shkrimeve të Politiko.al nuk është korrekte; lexues, përfshihu! na shkruaj: [email protected]