Flash News

Ditari i Maxhorancës

Confiscated objects, the Government determines the rules and criteria of the operation of the Commission

Confiscated objects, the Government determines the rules and criteria of the

The government approved the decision, through which it defines the rules for the way of organization and operation of the Commission of Confiscated Objects.

According to the decision, the Commission is a collegial body, which is created at the State Cadastre Agency and in the exercise of its activity is supported by the structure responsible for immovable properties in the State Cadastre Agency, such as the technical secretariat.

The commission will consist of 9 members, who will have a 3-year mandate, with the right of renewal.

Full decision

In support of Article 100 of the Constitution and Point 5, Article 11, of Law No. 66/2023, "On the Administration of Confiscated Buildings as Unauthorized Constructions, with the Purpose of Their Use for Public Interest or Social Housing, as well as mitigating the social consequences caused" by the proposal of the Minister of Economy, Culture and Innovation, Council of Ministers

DECIDE:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

object

This decision defines the detailed rules for the way of organization and operation of the Commission of Confiscated Objects (hereinafter the Commission).

CHAPTER II

ORGANIZATION OF THE COMMISSION

Article 2

Organization of the Commission

The commission is a collegial body, which is created at the State Cadastre Agency and in the exercise of its activity is supported by the structure responsible for immovable properties in the State Cadastre Agency, such as the technical secretariat (hereinafter the secretariat).

The commission consists of 9 (nine) members, according to the provisions in point 2, article 11, of law no. 66/2023, "On the administration of confiscated buildings as constructions without permission, with the aim of using them for public interest or social housing , as well as mitigating the social consequences caused".

The members of the Commission, provided for in the letters "a", "b", "c", "ç", "d" and "dh", point 2, article 11, of the law no. 66/2023, "On the administration of confiscated buildings as unauthorized constructions, with the aim of using them for public interest or social housing, as well as mitigating the social consequences caused", are determined by the owner of the institution, based on the following criteria:

a) Be a high-level political leader;

b) To be an employee/employee of high management level;

c) There is no disciplinary measure in force;

ç) To have knowledge in the economic, legal and engineering fields.

Excluded from the criteria defined in the letters "c" and "ç" are the members of the commission, who belong to the high political level.

The mandate of the member of the Commission is 3 (three) years, with the right to reappointment. The member remains in office and fulfills the functions until the appointment of the new member, except for the cases provided in letters "b" to "e", point 5, article 2, of this decision.

Mandati i anëtarit të Komisionit mbaron kur:

a) përfundon afati 3-vjeçar nga emërimi;

b) lirohet nga funksioni zyrtar;

c) jep dorëheqjen;

ç) ndodhet në kushtet e konfliktit të vazhdueshëm të interesit;

d) për shkaqe objektive që e bëjnë të paaftë për të kryer funksionet e ngarkuara;

dh) nuk merr pjesë në 3 (tri) mbledhje të njëpasnjëshme, pa një shkak të ligjshëm;

e) dënohet me vendim penal të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.

Neni 3

Zgjedhja e kryetarit dhe detyrat

Ministri përgjegjës i pronës shtetërore cakton si kryetar të Komisionit një nga dy përfaqësuesit e ministrisë përgjegjëse për pronën shtetërore.

Kryetari i Komisionit ushtron këto funksione:

a) Thërret dhe drejton mbledhjet e Komisionit;

b) Përfaqëson Komisionin në marrëdhëniet me të tretët, sipas akteve ligjore e nënligjore në fuqi;

c) Nënshkruan vendimet e Komisionit;

ç) Ushtron çdo funksion tjetër, të përcaktuar sipas ligjit nr.66/2023, “Për administrimin e objekteve të konfiskuara si ndërtime pa leje, me qëllim përdorimin e tyre për interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale të shkaktuara”.

Në rast mungese, kryetari zëvendesohet nga zëvendëskryetari, i cili zgjidhet nga Komisioni në mbledhjen e tij të parë të çdo viti kalendarik, me rotacion midis anëtarëve.

Neni 4

Sekretarati i Komisionit

Sekretariati i Komisionit është pjesë përbërëse e strukturës administrative të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, në funksion të Komisionit, i cili përgatit dhe administron dokumetacionin për vendimmarrje të Komisionit.

Sekretarati i Komisionit ka këto detyra:

a) Njofton anëtarët e Komisionit për datën, orën, mënyrën, rendin e ditës dhe vendin e zhvillimit të mbledhjes, të paktën 5 (pesë) ditë para datës që caktohet për zhvillimin e saj;

b) Organizon mbledhjet e Komisionit;

c) Përgatit dokumentacionin e mbledhjes së Komisionit dhe ua dërgon materialet e mbledhjes anëtarëve të Komisionit, sipas rendit të ditës së mbledhjes së miratuar nga kryetari, të paktën 3 (tri) ditë para datës së mbledhjes;

ç) Mban procesverbal për çdo mbledhje, i cili nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Komisionit;

d) Verifikon kuorumin e nevojshëm per mbajtjen e mbledhjes së Komisionit;

dh) Administron protokollin dhe vulën e Komisionit, në përputhje me ligjin për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjen e vulave zyrtare.

e) Zbardh vendimet e marra në mbledhjen e Komisionit, brenda 2 (dy) ditëve nga mbajtja e mbledhjes;

ë) Administron dokumentacionin dhe e përcjell atë për arkivim pranë strukturës përkatëse, në përputhje me legjislacionin për arkivat;

f) Pas autorizimit të kryetarit të Komisionit, u vë në dispozicion informacion palëve të treta, në përputhje me ligjin nr.119/2014, “Për të drejtën e informimit”.

Neni 5

Bashkëpunimi me institucionet

Ministria përgjegjëse për administrimin e pronës shtetërore, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Enti Kombëtar i Banesave, autoriteti/et publik/e në cilësinë e njësisë së zbatimit, njësitë e vetëqeverisjes vendore, si dhe çdo institucion tjetër, që konsiderohet i nevojshëm, kanë detyrimin për të bashkëpunuar me Komsionin, si dhe për të vendosur në dispozicion çdo informacion apo dokumentacion të nevojshëm, me qëllim mirëfunksionimin dhe vendimmarrjen e drejtë të Komisionit.

Vendimet e marra nga Komisioni janë të detyrueshme për t’u zbatuar.

KREU III

Neni 6

Detyrimi i pjesëmarrjes në mbledhje dhe procedura në rast të pengesës ligjore dhe konfliktit të interesit

Komisioni mblidhet sa herë është i nevojshëm shqyrtimi i një çështjeje ose rasti, por jo më pak se 6 (gjashtë) herë në vit.

Kryetari thërret mbledhjen dhe vendos për rendin e ditës, datën, orën, vendin dhe mënyrën e zhvillimit të saj. Mbledhjet mbahen pranë ambienteve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Për shkak të natyrës së veçantë të punës dhe vendimmarrjes së Komisionit, anëtarët duhet të jenë të pranishëm fizikisht në mbledhje, përjashtuar rastet e jashtëzakonshme, ku anëtarët mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve të komunikimit audio dhe video në distancë, të cilat garantojnë identitetin e anëtarit.

Mbledhja mund të kërkohet me shkrim edhe nga 1/3 e anëtarëve të Komisionit. Kryetari është i detyruar të thërrasë mbledhjen e Komisionit në datën, orën, vendin, mënyrën, duke përfshirë në rendin e ditës çështjet e kërkuara nga 1/3 e anëtarëve të Komisionit.

Në pamundësi objektive, papajtueshmëri, konflikt interesi ose pengesë ligjore të kryetarit, veprimet përgatitore dhe thirrja e mbledhjes kryhen nga zëvendëskryetari.

Pjesëmarrja e anëtarëve të Komisionit në mbledhjet dhe veprimtaritë e tij është e detyrueshme përgjatë gjithë periudhës së ushtrimit të kësaj detyre.

Në rastin kur në lidhje me çështje të caktuara, që trajtohen në veprimtarinë dhe mbledhjet e Komisionit, anëtari i Komisionit vihet në dijeni të rrethanave të tilla, që sipas ligjit, e vendosin atë përpara njërit prej rasteve të konfliktit të interesit ose të pengesës ligjore, njofton menjëherë kryetarin e Komisionit dhe deklaron arsyet konkrete që sjellin pengesë për pjesëmarrjen në përgatitjen, diskutimin dhe miratimin e çështjes përkatëse.

Në rastet kur një anëtar nuk merr pjesë në 3 (tri) mbledhje të njëpasnjëshme, pa një shkak të ligjshëm, zëvendësohet me një anëtar tjetër nga institucioni i cili ka propozuar anëtarin, sipas përbërjes së përcaktuar në pikën 2, të nenit 11, të ligjit nr.66/2023, “Për administrimin e objekteve të konfiskuara si ndërtime pa leje, me qëllim përdorimin e tyre për interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale të shkaktuara”.

Neni 7

Kuorumi i mbledhjes së Komisionit

Mbledhja e Komisionit është e vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve të tij.

Vendimet e Komisionit merren me votim të hapur dhe komisioni vendos me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje.

Kur nuk sigurohet kuorumi i nevojshëm, kryetari vendos thirrjen e mbledhjes pasardhëse, të paktën 24 (njëzet e katër) orë pas së parës. Në këtë rast, mbledhja është e vlefshme në qoftë se janë të pranishëm së paku gjysma e anëtarëve me të drejtë vote.

Neni 8

Mënyra e procedura e votimit dhe procesverbali i mbledhjes

Anëtarët, që janë të pranishëm në mbledhje dhe që nuk kanë pengese ligjore për të votuar, nuk mund të abstenojnë. Kryetari voton i fundit.

Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve që marrin pjesë në mbledhje dhe kanë të drejtën e votës.

Në rastet kur rezultati i votimit është i barabartë, vota e kryetarit është vendimtare.

Anëtarët kanë të drejtë të shënojnë në procesverbal faktin dhe arsyet e votimit kundër një vendimi të marrë.

Në çdo mbledhje mbahet një procesverbal, në varësi edhe të natyrës së çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e Komisionit. Procesverbali i mbledhjes përmban detyrimisht dhe në mënyrë të përmbledhur:

a) datën dhe orën e fillimit e të mbarimit të mbledhjes;

b) çështjet e shqyrtuara në rendin e ditës;

c) anëtarët e Komisionit të pranishëm;

ç)  veprimet procedurale të zhvilluara në mbledhjen e Komisionit;

d) përmbledhjen e diskutimeve të anëtarëve;

dh) dispozitivin e vendimeve të Komisionit për çështjet që ishin pjesë e rendit të ditës; si dhe

e) çdo qëndrim tjetër, mbajtur gjatë punimeve të mbledhjes së Komisionit.

Procesverbali mbahet nga sekretariati i Komisionit dhe u dërgohet për shqyrtim anëtarëve të Komisionit të pranishëm në mbledhje, të cilët, jo më vonë se 48 (dyzet e tetë) orë nga dita e nesërme e marrjes në dijeni, duhet të njoftojnë kryetarin, nëse kanë vërejtje për përmbajtjen e tij.

Procesverbali përfundimtar u njoftohet të gjithë anëtarëve të Komisionit. Në rastet e kontestimeve nga anëtarët, procesverbali shqyrtohet dhe miratohet si çështje e parë e rendit të ditës në mbledhjen pasardhëse të Komisionit. Pas miratimit, procesverbali nënshkruhet nga kryetari dhe sekretariati i Komisionit.

KREU IV

DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 9

Zgjedhja e anëtarëve, zëvendëskryetarit dhe mbledhja e parë

Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, titullarët e institucioneve, të përcaktuara në shkronjat “a”, “b”, dhe “dh”, të pikës 2, të nenit 11, të ligjit nr.66/2023, “Për administrimin e objekteve të konfiskuara si ndërtime pa leje, me qëllim përdorimin e tyre për interes publik apo strehim social, si dhe zbutjen e pasojave sociale të shkaktuara”, i njoftojnë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të dhënat për nëpunësit e nivelit të lartë drejtues, të caktuar prej tyre. Titullarët, sipas shkronjave “c”, “ç” dhe “d”, i njoftojnë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të dhënat për një nëpunës, si anëtar të këtij Komisioni, në rast se e kanë autorizuar një të tillë.

The Chairman of the Commission, no later than 5 (five) days from the date of receiving the notification from the head of the institution, which has appointed the last member, calls the first meeting of the Commission.

At its first meeting of each calendar year, the Commission elects the Vice-Chairperson by rotation among the members.

Article 10

Commission reporting

The commission has the obligation of periodic 3-month reporting to the minister responsible for the administration of state property and to the ministry responsible for urban development.

Article 11

Bodies charged with the implementation of the act

The Commission of Confiscated Objects, the Prime Minister's Office, the ministry responsible for the administration of state property, the ministry responsible for urban development, the Territorial Development Agency, the National Agency for Territorial Planning, the State Cadastre Agency, the State Agency for Expropriation, public authority/s are charged /e in the capacity of the implementation unit and local self-government units for the implementation of this decision.

Article 12

Entry into force

This decision enters into force after publication in the "Official Gazette".

Latest news