Flash News

Ditari i Opozitës

Meta Irony: To save energy, turn off the TV every time the Renaissance reps come on

Meta Irony: To save energy, turn off the TV every time the Renaissance reps come

The chairman of the Freedom Party, Ilir Meta, has listed the unfulfilled promises for projects in the energy sector in the country, starting from the recent decision to increase the price of electricity for the village above 800 kilowatts from October 1.

In a post on Facebook, Meta doesn't spare the irony either, since in order to save as much energy as possible, Albanians should turn off their televisions every time government representatives appear.

Full post:

The main word of the geopolitical-political discourse in Europe and beyond, in the conditions of the war in Ukraine and its consequences, is energy: the provision of alternative sources of Russian gas, but above all, the protection of the citizen from the excessively rising costs of energy .

In Albania, where the artist prime minister follows the creative license for theft and corruption, the only way he found to deal with the energy crisis is to threaten to quadruple the costs for exceeding the consumption band of 800k.

Of course autocratic regimes like austerity policies; restrictions and prisons (Remember "prison, prison, prison - for fakirs who couldn't pay their energy bills?")

These policies have the main purpose of covering the regime's inability to do the most minimal tasks in managing the economy in general and the energy sector in particular.

The facts speak of a sad, but not unexpected, reality created by incompetence, irresponsibility, gluttony in theft and extreme corruption, where the word failure is the only determinant.

Failure and unfulfilled promise is the realization of the diversification of energy production sources, through renewable energy at least 38% of the existing installed capacity.

Failure to increase energy capacities from HPPs is a failure. Meanwhile, there are dozens of projects with a total capacity of about 800 to 1000 MË (about 4 HPPs as much as Vau de Deja) that are not allowed to be invested by the private sector for corrupt reasons.

Dështim përbën mosgazifikimi i vendit pas ndërtimit të gazsjellesit strategjik të TAP. Në 15 nëntor 2020 ka filluar operimin gazsjellesi i TAP.

Ka patur kohë të mjaftueshme për të ecur sipas para-shikimeve të Master Planit të Gazit për rrjetin kombëtar, për projektet e IAP (Ionian Adriatic Pipe-line), ALKOGAP (Albanian Kosovo Gas Pipeline), lidhja e TAP me tubacionin e Fier-TEC Vlorë. Gazifikimi Shqipërisë është në pikën zero.

Dështim përbën mos vendosja në punë e TEC-it të Vlorës dhe për të rritur kapacitetin prodhues me deri dy njësi të tjera prodhimi me nga 97 MË secila, gjë që do të krijonte një balancim dhe siguri më të lartë të prodhimit nga uji.

Dështim përbën mungesa e mbështetjes për instalime të prodhimit të energjisë nga burimet e diellit dhe të erës.

Duhet hequr menjëherë kufizimi prej 0.5 MË i prod-himit për bizneset dhe të mbështeten me 50 % insta-limi i impianteve fotovoltaike familjare me mundësi për futjen në rrjet, si dhe për rritjen e efiçensës së energjisë të ambienteve të banimit.

Dështim është modeli financiar i sistemit të energjisë elektrike, si dhe administrimi i tij.

Përkeqësim ka patur në nivelin e arkëtimeve korrente dhe i detyrimeve të prapambetura të energjisë së konsumuar.

Vlera e pa arkëtuar është rreth 70 miliard lekë, afërsisht 600 milion euro.

Dështim ka gjithashtu në mos operimin e Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike dhe në përmirësimin e bilancit të import eksporteve. (Prej vitit 2019 duhet të ishte funksionale.)

Dështim dhe vonesa mbi 5 vjet (ende në faza filles-tare) me risk shumë të larte për mosrealizim janë projekte të rëndësishme të sistemit të transmetimit, si nënstacione, linja interkonjeksioni, me vlerë rreth 140 milion euro.

Dështim i rëndë me impakt të drejtpërdrejtë mbi qy-tetarin është mosreduktimi i humbjeve të shpërndarjes së energjisë elektrike deri në 6-10%, apo matja e automatizuar e konsumit me matesat smart (instaluar vetëm rreth 5760 matësa në afërsisht 1 milion klientë konsumatorë, pra, rreth 6 %) parashikuar në strategjinë kombëtare të energjisë.

Dhe zgjidhjen për këto dështime nga regjimi autokra-tik i dështuar e gjejnë duke e kaluar barrën tek qyte-tarët dhe bizneset, duke u bërë thirrje të kursejnë në shërbimet jetike të familjeve të tyre.

In fact, the best way to "save" energy is to turn off the televisions every time the representatives of the Renaissance come out and lie about their "successes" which are actually failures with consequences for today and the future of the country.

 

Latest news