Flash News

E-TJERA

The anti-constitutional 'shield' of the socialists for Olta Xhačka

The anti-constitutional 'shield' of the socialists for Olta Xhačka

After the vote of the socialists against sending the review of the mandate of Olta Xhaçka by the Constitutional Court, the deputy claimed that the Constitutional Court had already expressed the incompatibility of her mandate. In fact, experts argue for Faktoje that this is not true. According to them, the Assembly violated the obligation to send the case to the Constitutional Court.

The refusal of the socialists to send to the Constitutional Court the motion of the opposition for the invalidity of the mandate of deputy Olta Xhaçka, was widely seen in the public opinion as a challenge to the judicial system.

This is because the Constitutional Court in the decision of January 2023 requested that the Assembly of Albania take a decision in the Regulation, Mandates and Immunity Council and then turn to the court for evaluation.

*facsimile of the notification of the Constitutional Court

Deputy Xhaçka claims that the Constitutional Court has expressed the incompatibility of her mandate, after the court has examined the case and decided to dismiss it.

Deputy Xhaçka claims that the Constitutional Court has expressed the incompatibility of her mandate, after the court has examined the case and decided to dismiss it.

" I have been to the Constitutional Court, my case was judged on the merits, not on procedural aspects, because if it were so, it would have been dismissed in the Counseling room. It was heard [the defense] for 10 hours and it was disposed of with a decision to rest " - said Xhaçka in Top Story.

What the Constitutional Court said

Deputy Olta Xhaçka insists that the Constitutional Court did not ask the Assembly to take a decision first, so that it could then examine the case, which contradicts the announcement of the Constitutional Court.

"The statement of Ms. Xhaçka is untrue"  - assesses Ledio Braho, a lawyer and at the same time a member of the Complaints and Sanctions Commission at the CEC.

"This is because the Constitutional Court, in decision no. 1, dated 23.01.2023 has judged which is the entity that has the right to address the Constitutional Court with a request, in the case where there are claims that a deputy of the Assembly of Albania may have carried out profitable activities that originate from state property or of the local government or acquire their assets in accordance with Article 70 points 3 and 4 of the Constitution."  – argues Braho.

He refers to paragraphs 54-56 of this decision, where the Court has given an exhaustive answer as to which is the body that can address it regarding the mandate of MP Xhaçka.

In the decision of the Constitutional Court, it is stated that the incompatibility of the mandate of MP Olta Xhaçka must be evaluated by this court, but only after the Albanian Parliament expresses its opinion.

The refusal of the socialists to send to the Constitutional Court the motion of the opposition for the invalidity of the mandate of deputy Olta Xhaçka, was widely seen in the public opinion as a challenge to the judicial system.

This is because the Constitutional Court in the decision of January 2023 requested that the Assembly of Albania take a decision in the Regulation, Mandates and Immunity Council and then turn to the court for evaluation.

Deputy Xhaçka claims that the Constitutional Court has expressed the incompatibility of her mandate, after the court has examined the case and decided to dismiss it.

“Unë kam qënë në Gjykatë Kushtetuese, çështja ime është gjykuar në themel, jo për aspekte proceduriale se po të ishte ashtu do ishte rrëzuar që në dhomë të Këshillimit. Është dëgjuar [mbrojtja] për 10 orë dhe është disponuar me vendim për pushim” – tha Xhaçka në Top Story.

Çfarë tha Gjykata Kushtetuese

Deputetja Olta Xhaçka këmbëngul se Gjykata Kushtetuese nuk i ka kërkuar Kuvendit të marrë fillimisht vendim, që më pas të mund të shqyrtonte çështjen, cka bie ndesh me njoftimin e Gjykatës Kushtetuese .

 “Deklarata e znj. Xhaçka është e pavërtetë” – vlerëson Ledio Braho, avokat dhe njëkohësisht anëtar i Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve në KQZ.

 “Kjo pasi pasi Gjykata Kushtetuese, në vendimin nr. 1, datë 23.01.2023 ka gjykuar se cili është subjekti që ka të drejtën t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese me kërkesë, në rastin kur ka pretendime që një deputet i Kuvendit të Shqipërisë mund të ketë kryer veprimtari fitimprurëse që buron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor apo të fitojnë pasuri të këtyre në zbatim të nenit 70 pikat 3 dhe 4 të Kushtetutës.” – argumenton Braho.

Ai referon paragrafët 54-56 të këtij vendimi ku Gjykata ka dhënë një përgjigje shteruese se cili është organi që mund ti drejtohet asaj në lidhje me mandatin e deputetes Xhaçka.

Në vendimin e Gjykatës Kushtetuese thuhet se papajtueshmëria e mandatit të deputetes Olta Xhaçka duhet të vlerësohet nga kjo gjykatë, por vetëm pasi të shprehet Kuvendi i Shqipërisë.

 “Në asnjë pjesë të kësaj vendimmarrjeje nuk ka elementë të gjykimit në themel të pretendimeve të 1/10 së deputetëve sepse GjK ka mbajtur qëndrimin që pa vendimmarrje të vetë Kuvendit, nuk mund të ketë shqyrtim në themel të këtyre pretendimeve nga kjo gjykatë.” – Ledio Braho, avokat

Kjo rrëzon pretendimin e deputetes Xhaçka se Gjykata e ka shqyrtuar në themel çështjen e saj.

Votimi i 11 prillit në Kuvend

Në seancën plenare të 11 prillit 72 vota socialistësh iu bënë mburojë deputetes Xhaçka, duke mos lejuar miratimin e raportit të pakicës në Këshillin për Rregulloren dhe Mandatet.

Raporti i pakicës së Këshillit për Mandatet dhe Imunitetin pretendon se mandati i Xhaçkës është i papajtueshëm me kushtetutën dhe ligjin. Ndërsa raporti i shumicës së Këshillit vendos se nuk ka asnjë papajtueshmëri.

Votimi i 11 Prillit shënoi herën e dytë që Parlamenti refuzoi miratimin e raportit të pakicës parlamentare në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin.

Në 17 nëntor 2022, ishte hera e parë kur Kuvendi miratoi vetëm raportin e shumicës së Këshillit që “mbronte” Olta Xhackën, duke refuzuar miratimin edhe të raportit të pakicës. Në janar 2023 Kushtetuesja vlerësoi se mos-votimi i këtij mendimi të pakicës parlamentare ka pamundësuar që deputetët të vijojnë procedurën në Gjykatën Kushtetuese.

But, apparently, this decision of the Constitutional Court did not stop the socialists from rejecting the vote on this motion for the second time, once again making it impossible to send the case to the Constitutional Court, which is the competent body for making a decision on the incompatibility of the mandate of Olta Xhaçke. /Faktoje.al/

 

*facsimile of the disclosure of the decision of January 2023 on the incompatibility of MP Olta Xhaçka

Latest news