Flash News

E-TJERA

He was dismissed from the Appeals College, Alfred Ballës writes to the members of the KLP

He was dismissed from the Appeals College, Alfred Ballës writes to the

The former head of the High Council of Prosecution, Alfred Balla, who was dismissed by the Appeals College, has addressed a letter to his KLP colleagues.

Alfred Balla's full letter:

This meeting is taking place at the request of three members, to discuss the declaration or not of the end of my mandate, due to the decision given by 3 of the 5 members of the KPA, a few days ago.

Being a special case not foreseen by the Constitution and organic law and a decision that directly affects my interests, I must be heard in advance by this Council.

It would not be serious and professional to use an inconclusive decision of the reassessment bodies, with its completion for the implementation of Article "G" of the Annex to the Constitution, without analyzing the entire reasoned decision (unfortunately it has not yet been revealed /summary reasoning is made available) and in uniformity with all constitutional provisions and other organic laws and relevant factual circumstances.

In addition to the legal moments that I have sent you by email, where I analyze that I am not in conditions of incompatibility and ineligibility according to the provisions of the Constitution and the law, I also want to draw your attention to the fact that there are some very important legal moments that should be taken into account The Council, both in respect of the height of the institution and my constitutional rights.

The Council should bear in mind that I am a member of the KLP elected by the Assembly from the representatives of the Albanian civil society whose 5-year legal mandate has ended on 18.12.2023 and that I am currently in office.

My mandate as a member of the KLP, as well as that of two other non-magistrate members (Mr. Bazaj and Ms. Seiti) elected by the Assembly of Albania, has ended with the completion of the 5-year term provided by the Constitution. For this mandate, we also have a decision-making by the Council where we have determined when the mandate of the Council ends (KLP decision No. 213, dated 13.10.2020 "On the calculation of the mandate of the member of the Council" which was taken at the request of the Assembly and expresses our mandate).

For this purpose, with decision No. 2 dated 19.07.2023 of the General Secretary of the Assembly, the procedure for the election of new members has also begun. Precisely referring to the following acts of the Assembly and the Constitution of the law, we are considered as members whose mandate has ended and we are members in office until the appointment of the successor.

Precisely, in relation to the submitted request and the decision of the KPA, it should be analyzed by you and discussed by you

Më tej, nga interpretimi i nenit 149/b të Kushtetutës (dy paragrafeve të fundit të saj) nuk del e qartë se, në lidhje me vazhdimin e qëndrimit në detyrë, tashmë duhet të shprehet ky Këshill, apo organi i emërtesës sime që është Kuvendi i Shqipërisë, apo Gjykata Kushtetuese?

Në rastin e magjistratëve, ligji për statusin e përcakton në nenin 66, se kur janë shkaqet e pazgjedhshmërisë dhe papajtueshmërisë dhe cili organ i konstaton dhe cili organ vendos për fatin e magjistratit. Në rastin e anëtarëve të KLP-së kjo gjë nuk është e sqaruar por për analogji organi emërtesës duhet ta kryej dhe jo Këshilli.

Vendimi i 3 nga 5 prej anëtarëve KPA-së edhe pse është shprehur se është përfundimtar dhe i menjëhershëm, nuk është një vendim përfundimtar dhe për më tepër i menjëhershëm si ai i parashikuar në nenin “F” pika 5 të aneksit të Kushtetutës, ku thuhet e zeza mbi të bardhë se (Vendimi përfundimtar që urdhëron shkarkimin nga detyra, hyn në fuqi menjëherë. )

Ju kujtoj se, vendimet e mëparshme të KPA-së që kanë sjellë mbarimin e mandatit të anëtarëve magjistratë, kanë qenë vendime për shkarkimin e tyre nga detyra, me efekt të menjëhershëm të parashikuar shprehimisht në Kushtetutë dhe në ligjin Nr.84/2016. Qenia e tyre prokuror ka pasur lidhje të drejtperdrejtë me qenien anëtar Këshilli, pra është shkak zgjedhshmërie.

Anëtari i KLP-së, të cilit i ka mbaruar mandati nuk mund të qëndrojë në detyrë pas mbarimit të afatit, nëse vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë dhe papajtu-eshmërisë në ushtrimin e funksionit. Pra, kur provohet se, ka pasur kushte penguese për t’u zgjedhur anëtar i KLP-së dhe ato janë vërtetuar më pas.

Pikërisht, ky parashikim i ri i bërë në Kushtetutë në vitin 2016, ka pasur për qëllim t’u jepte zgjidhje atyre situatave hipotetike që mund të ndodhin në praktikë kur një person zgjidhet si anëtar i Këshillit, por më vonë (pas disa muajsh ose vitesh, në çdo rast përpara përfundimit të mandatit) rezulton se, nuk duhej të ishte zgjedhur, pasi në të vërtetë nuk i plotësonte kushtet për t’u zgjedhur.

Nevoja për zbatimin e kësaj dispozite mund të lindë p.sh. në ato raste kur vendimi i Kuvendit për emërimin e një anëtari është marrë bazuar mbi fakte të pavërteta, që nuk kanë mundur të verifikohen në kohën e emërimit (p.sh. kandidati ka gënjyer për sasinë e viteve të punës ose për mungesën e angazhimit në politikë, etj., dhe organi i emërtesës nuk ka arritur ta kuptojë të vërtetën) ose kur p.sh. kanë ndodhur shkelje të rënda procedurale në veprimtarinë e institucioneve të emërtesës etj…[1]

Vendimi me shumicë votash i KPA-së që po trajtohet, është marrë duke pasur parasysh që nuk mund të hetonte në lidhje me veprimtarinë e anëtarit jomagjistrat të KLP-së, për shkak të mungesës së juridiksionit, por çfarë është e rëndësishme, nuk ka vërtetuar asnjë fakt që të ishte shkak pazgjedhshmërie nga ato të nenit 149 të Kushtetutes dhe nenit 52 të ligjit Nr.115/2016.

Zgjedhshmëria e funksionarëve të organeve kushtetuese është lëndë kushtetuese, që vetë Kushtetuta e ka orientuar në procedura të përcaktuara rigorozisht. Këto procedura janë të përcaktuara jo vetëm në drejtim të organit që i shqyrton në instancë të parë çështjet e zgjedhshmërisë…

… Gjykata Kushtetuese kontrollon zgjedhshmërinë e funksionarëve kushtetues sipas nenit 131, pika 1, shkronja “e”, të Kushtetutës, por ky kontroll kryhet sipas procedurave të përcaktuara nga Kushtetuta dhe ligji, duke u vënë në lëvizje nga subjektet e parashikuara për paraqitjen e kërkesës pranë Gjykatës Kushtetuese për këtë lloj procedure…,[2]

Nga ana tjetër Kushtetuta ka parashikuar se kur është i papajtueshëm funksioni i anëtarit të KLP-së: Neni 149/ç (Shtuar me ligjin nr.76/2016, datë 22.7.2016) i cili thotë:

“Qenia Prokuror i Përgjithshëm, prokuror ose anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk pajtohet me asnjë veprimtari tjetër shtetërore ose politike, si dhe me veprimtari profesionale që ushtrohet kundrejt pagesës, me përjashtim të aktivitetit mësimdhënës, akademik ose shkencor.”

Vendimi më ndalon mes të tjerave të rizgjidhem anëtar i KLP-së, por aktualisht këtë e ndalon vetë Kushtetuta, për rizgjedhje (kur thotë pa të drejtë rizgjedhjeje të njëpasnjëshme).

Ky vendim, për zbatimin e nenit “G” të Kushtetutes, si parashikim plotësues i një vendimi jopërfundimtar të organeve të rivlerësimit, ka efekt për procedurat e ardhshme, gjithmonë nëse konsiderohet si i marrë gjatë një procesi të rregullt e një gjykimi të drejtë edhe nga vendimi përfundimtar që do japi në Strasburg, GJEDNJ-ja.

Të nderuar, edhe pse në pamje të parë duket si një qëndrim i thjeshtë që duhet të mbajë Këshilli, sërish është një proces administrativ, ku duhet të respektohet e drejta ime kushtetuese për t’u dëgjuar e mbrojtur, e drejtë kjo që detyron Këshillin si organ kushtetues të analizojë dhe vlerësojë të gjitha pretendimet e mia ligjore, qoftë duke marrë edhe mendimin e Kuvendit, apo ekspertëve të të drejtës kushtetuese.

Të nderuar Zonja e Zotërinj Kolegë:

Në gjithë karrierën time 34 vjeçare kam menduar gjithmonë që të mos bëj kompromis me dinjitetin profesional e me lirinë personale.

Nuk ma merrte mendja që 1 vendim administrativ lirimi nga detyra i një drejtuesi të një organi të drejtësisë që lamë pas, të më penalizonte dy herë, një herë për shkarkim dhe herën e dytë si preteks shkarkimi.

Për 5.5 vite që nga dita e parë e krijimit të këtij institucioni të ri, besimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që më ka zgjedhur, besoj e kam vlerësuar maksimalisht me punën time dhe po ashtu dinjitetin e Shoqërisë Civile e kam përfaqësuar më së miri.

Freedom Tribune has been the level of the KLP throughout the years that I have led, with the aim of increasing the public's trust in justice. As a representative of the civil society and consequently of the free media, I fought for the Council to be as transparent as possible, as an institutional part of its constitutional guarantee. And I have sworn to guarantee this standard of transparency until the last hour.

I felt good that throughout these years I have voted as a member and initiated as chairman, every statement in defense of the prosecutors of the Republic from any illegal and criminal pressure in fulfilling their sacred duty.

Our first and most important task that we all fulfilled was the creation of the Special Prosecutor's Office with maximum commitment to choose the best in the country, and time shows that they are strongly fighting crime by being the best.

As chairman of the Evaluation Commission, as vice chairman of the Council but also as Chairman of the KLP, I have been personally and institutionally sufficiently cooperative with the transitional re-evaluation bodies in the country but also with international partners.

Every time I have left a workplace or exercise of duty, I thought that on the day of leaving, I would only have the moral courage to look my colleagues and the entire team in the eye, and I have achieved this. Even with my work in the Council, I believe and look straight in the eyes of you and all the prosecutors of the Republic with the only thought that if I have managed to help you a little in these difficult years for them.

I do not exclude the possibility that part of the fun towards me comes as a reaction to the public defense in the media and everywhere, which I have done to the prosecutors and especially to the 5 former members of the KLP dismissed by the KPA, where for two of them so far there are positive decisions from the Strasbourg Court.

I belong to the generation of students of the ideals of December that has gone through all the stages of Albania in these 50 years, trying to give my contribution to this country without leaving it.

I would ask you to respect my constitutional rights to be heard not only formally, but also to analyze and evaluate all the legal problems that have arisen due to the confusion of the decision of 3 of the 5 members of the KPA, since you are not in front of a decision to dismiss a magistrate and consequently declare his mandate due to the law, as in the cases previously dealt with by this Council (Sevdari, Cani, Dollapaj, etc.)

Just as I defended my fellow prosecutors (former members of the KLP) with the belief that their rights would be restored by Strasbourg, I continue to believe in my just cause and I am convinced that I will triumph!

I do not seek protection or support from my colleagues outside the law, because in my life the only support I have had is the truth and not losing my dignity.

Latest news