E-TJERA

Albanians make up 1.8% of the total number of asylum seekers in the EU, led by France and Germany

Albanians make up 1.8% of the total number of asylum seekers in the EU, led by

For the year 2022, there are 10,650 Albanians who have sought asylum in the countries of the European Union, constituting 1.8% of the total number of asylum seekers.

According to the data processed by Open Data Albania , the year 2015 was the year in which there were more requests for asylum from Albanians in the EU, namely 64 155 Albanians or as much as 5.3% of the total number of asylum seekers in the EU.

Albanians make up 1.8% of the total number of asylum seekers in the EU, led by

Albanian asylum seekers in the EU countries had France as their main destination in the years 2012-2013 and 2017-2022, while in the years 2014-2016 Germany.

Albanians make up 1.8% of the total number of asylum seekers in the EU, led by

Shqiptarët që kanë kërkuar azil në vendet EFTA (Zvicër, Norvegji, Islandë) janë të paktë në numër.  Në vitin 2022, janë 75 persona kanë kërkuar azil në këto shtete (Islanda nuk i ka publikuar ende).

Albanians make up 1.8% of the total number of asylum seekers in the EU, led by

Vendimmarrje gjyqësore, për azilkërkuesit shqiptarë në vendet e BE-së

Vendimet e marra nga vendet e BE-së janë ose refuzim të statusit të azilantit ose vendim pozitiv. Në rastin e vendimeve pozitive përfshihen: Statusi i mbrojtjes plotësuese (ekonomike) – personat që u është dhënë ndihmë plotësuese (ekonomike) si vendim përfundimtar nga organet administrative ose gjyqësore; Statusi Humanitar – personat që kanë marrë autorizim për të qëndruar në një shtet të caktuar për arsye humanitare, sipas ligjeve kombëtare të secilit shtet; Statusi i Konventës së Gjenevës (refugjatit) – personat që  njihen si refugjatë, për arsye sepse plotësojnë kushtet e mëposhtme: të jenë jashtë vendit të tyre, të kenë arsye që të kenë frikë nga persekutimi dhe të mos jenë në gjendje që të kërkojnë mbrojtje nga vendi i tyre.

Arsyet për diskriminim mund të jenë një nga të mëposhtmet: raca, feja, kombësia, bindja politike, ose grupi social.

Në vitin 2021, janë deklaruar 405 vendimmarrje pozitive për shtetas shqiptarë kërkues azili, nga të cilët 245 persona kanë përfituar statusin Humanitar, 115 statusin e mbrojtjes plotësuese (ekonomike) dhe 50 statusin e Konventës së Gjenevës.

Aprovime më të larta të azilantëve janë shënuar në vitin 2018, vit në të cilin kanë përfituar 855 shtetas me origjinë shqiptare. Norma e pranimit (përgjigje pozitive) gjatë këtij viti ka qenë më e ulët sesa në vitin 2021 për arsye sepse numri i vendimeve të marra ka qenë më i lartë në vitin 2018. Rreth 15% e vendimeve përfundimtare gjyqësore kanë qenë pozitive për azilkërkuesit shqiptarë në vitin 2021.

Over 74% of Albanian asylum seekers in the EU after 2014 were people up to 34 years old. One third of Albanian asylum seekers in the EU are minors under the age of 18. Accordingly, 33% of asylum seekers during the period 2014-2022 in the EU were minors.

Minors, under 18 years of age, have the lowest acceptance rate as asylum seekers in EU countries, compared to other age groups, during the years 2014-2021. The highest acceptance rates for each age group were recorded in 2021, where 11% of final decisions for Albanian asylum seekers under 18 years old were positive, for asylum seekers 18-34 years old 17% of decisions and 16% for Albanian asylum seekers over 35 years old .

Latest news