Flash News

E-TJERA

Rezart Taçi is still wanted, the Appeal upholds the sentence for his brother-in-law and his driver

Rezart Taçi is still wanted, the Appeal upholds the sentence for his

The Special Court of Appeal has upheld the decision to sentence Artur Balla, Rezart Taçi's brother-in-law, to 11 years in prison and Bledar Lilo, the businessman's driver, to 10 years in prison.

Artur Balla was sentenced to 11 years in prison for committing the criminal offense "Cleaning the products of a criminal offense or criminal activity", carried out in cooperation, in the form of a structured criminal group. But from the shortened trial, the sentence was reduced to 7.4 years.

While Bledar Lilo was sentenced to 10 years in prison for committing the criminal offense of "Cleaning the products of a criminal offense or criminal activity", carried out in cooperation, in the form of a structured criminal group. From the shortened trial, the sentence was reduced to 6.8 years.

They are accused of transferring 18.3 million euros in cooperation with Taç to a second-level bank, but they are suspected of belonging to the mafia organization Coza Nostra. Meanwhile, the file against the businessman Taçi has been separated, because he is still wanted.

Notification:

The Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime, with a panel composed of judges Saida Dollani (chairman), Florjan Kalaja (member) and Igerta Hysi (member), on 02.10.2023, completed the review of the case registered with no. 45 act, date 07.07.2023 registration, on the appeal presented by the appellants/defendants AB, BL, against the decision no. 26, dated 25.04.2023 of the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime which has decided:

"1. The guilty plea of ​​the defendant AB for committing the criminal offense "Cleaning the proceeds of a criminal offense or criminal activity", carried out in cooperation, in the form of a structured criminal group, provided for by Article 287, page 1, letters a), b) , dh), in relation to articles 28/4 and 334/1 of the Criminal Code, and based on these provisions his sentence of 11 (eleven) years of imprisonment, for the commission of the criminal offense "Structured criminal group", provided by article 333/a, page 2 of the Criminal Code and based on this article his sentence of 2 (two) years of imprisonment.

Based on Article 55 of the Penal Code, the defendant AB is sentenced to a single sentence of 11 (eleven) years of imprisonment.

Në zbatim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale, të pandehurit A.B. i ulet 1/3 (një e treta) e dënimit të dhënë, duke u dënuar përfundimisht me 7 (shtatë) vite e 4 (katër) muaj burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit B.L. për kryerjen e veprës penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e kryer në bashkëpunim, në formën e grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga neni 287, pg 1, shkronjat a), b), dh) në lidhje me nenet 28/4 dhe 334/1 të Kodit Penal, dhe në bazë të këtyre dispozitave dënimin e tij me 10 (dhjetë) vite burgim.

Deklarimin fajtor të të pandehurit B.L., për kryerjen e veprës penale “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuar nga neni 333/a, pg 2 i Kodit Penal dhe në bazë të këtij neni dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.

Based on Article 55 of the Penal Code, the defendant BL is sentenced to a single sentence of 10 (ten) years of imprisonment.

Pursuant to Article 406/1 of the Code of Criminal Procedure, the defendant BL is reduced by 1/3 (one third) of the sentence given, being finally sentenced to 6 (six) years and 8 (eight) months of imprisonment..." .

 In conclusion, the Special Court of Appeal for Corruption and Organized Crime decided:

Enforcing decision no. 26, dated 25.04.2023 of the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime.

 

Latest news