Flash News

E-TJERA

480 billion ALL expenditures for 2022 / Social protection leads, government 'saves' for education

480 billion ALL expenditures for 2022 / Social protection leads, government

'Open Data Albania' has conducted a research on government expenditures planned for 2022, according to functional classification, considering 10 public functions guaranteed by the Albanian state.

Based on the data , for 2022 are planned about 480 billion ALL to guarantee these functions, or 75% of the total budget expenditures. The rest are Unclassified Expenses.

Social protection  is the function with the highest budget support. In 2022, about ALL 182.2 billion are planned for this function. Here are covered under functions such as Old Age Pensions, Disability Payments, Unemployment Payments, Housing, Social Exclusion and other expenses for group protection.

480 billion ALL expenditures for 2022 / Social protection leads, government

Health  is the second most expensive function. About ALL 65 billion or 10.2% of the total budget expenditures are planned for the provision of services under this function. These include: hospital service; public health; General Medical service; income from the Special Health Insurance Fund.

Education  is the third function with the highest budget expenditures for 2022. They are planned at the rate of 48.6 billion ALL, or 7.6% of total budget expenditures, including: Preschool and Primary Education, Secondary Education, Higher Education, Research and Scientific Development. As an important part of the 'spending pyramid', the government has decided to spend 2.6 of GDP on education.

Economic issues  ranks fourth for which ALL 46.5 billion or 7.3% of total expenditures are planned. These include: General Employment Issues; Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting; Energy; Transport; others such as Communication, Industry, Mining, Manufacturing and Construction, Economic Development.

480 billion ALL expenditures for 2022 / Social protection leads, government

Shërbimet e përgjithshme publike është funksioni i pestë për peshën më të lartë buxhetore të shpenzimeve të planifikuara. Për vitin 2022 janë planifikuar 43.2 miliardë lekë shpenzime. Për Strehimin dhe komoditetet komunitare , qeveria garanton rreth 5.6% të shpenzimeve totale, ku përfshihen Strehimi dhe Urbanistika, si edhe Sigurimi i Ujit.

Shpenzimet për Rendi dhe siguria publike përbëjnë 5.2% të shpenzimeve totale planifikuar për 2022, ose rreth 33 miliardë lekë që shkojnë për: Policinë, Gjykatat dhe Pushtetin Gjyqësor, Burgjet, Shërbimin kundër zjarrit, emergjencat. Tre funksionet me peshën më të ulët në buxhet janë: Mbrojtja me 3% të shpenzimeve totale Argëtimi, Kultura dhe Çështje Fetare me 0.9%; dhe Mbrojtja e Mjedisit me 0.2% të shpenzimeve totale buxhetore.

480 billion ALL expenditures for 2022 / Social protection leads, government

The 'Unclassified' category represents about 25% of the 2022 budget expenditures. Unclassified in Function are debt service payments; contingency for wage and pension policies; reserve fund; and local government expenditures; and reconstruction fund.

About ALL 157.2 billion are planned for other unclassified expenditures, where specifically, local government expenditures amount to ALL 60.3 billion. Also, ALL 51 billion are planned expenditures for debt service payments (interest and reserves). The Reconstruction Fund this year is planned at ALL 20 billion. The Reserve Fund is planned at ALL 2.4 billion.

Latest news