Flash News

E-TJERA

The Albanian state "immersed" in debt in Arbitration, 63% of the loss belongs to Becchetti

The Albanian state "immersed" in debt in Arbitration, 63% of the loss

In two years, the actual obligations of the Albanian state due to losses in arbitration have increased by another 66.37 million euros, since in 2020 the accumulated obligations recognized as fact, therefore accepted by the Albanian government itself, were 109,485,296 euros.

In May 2022, the Albanian State officially reports and recognizes Liabilities as a result of lost arbitration cases in the amount of 175,857,595 Euros. These are due to 15 Arbitrations where our state has lost with several businesses. 63% of the lost value belongs to the case known as Becchetti.

According to the data obtained by Open Data, from the state budget for the period referred to, about 18.2 million Euros were liquidated in expenses for the legal protection of the State in arbitration processes.

In addition to finalized cases, there are also lost arbitrations which are estimated at 190 million.

Only during 2022, five international arbitration judgments have been finalized, increasing the obligations in the state budget.

1. On March 29, 2023, the final decision was taken on the case of Hydro srl and others against Albania (the Becchetti case), once again confirming the private side as the winner against the Albanian state. The obligations of the Albanian state in this matter are in the amount of 108.2 million euros as direct compensation to the Investor and 2.61 million euros as administrative and legal expenses of the arbitration. Until May 2023, the Albanian state has paid about 1.39 million euros, while the remaining obligation to be liquidated is about 109.2 million euros.

2. Another case related to the Becchetti Family is the one between AlbaniaBeg Ambient sh.pk, Construzioni srl, Angelo Novelli vs the Ministry of Tourism and Environment, which was registered on November 7, 2014. The object is related to the energy production project through waste management. The company has requested compensation from the Albanian state for the cancellation of the contract for the import and processing of garbage for the benefit of electricity. The first decision by the Court of Arbitration on March 20, 2020 declared Albania the winner. Then AlbaniaBeg Ambient sh.pk contested the decision before the Court by presenting new evidence, and as a result, on May 6, 2022, the Court of Arbitration overturned the 2020 decision, declaring the investor the winner.

3. Një tjetër çështje e finalizuar është ajo e Hydro srl II vs Republika e Shqipërisë, e cila po ashtu lidhet me Familjen Becchetti. Çështja është regjistruar në ICSID në 2017 me paditës Hydro Srl dhe të paditur Republika e Shqipërisë. Objekti është në lidhje me projektin e prodhimit të energjisë së rinovueshme dhe menaxhimit të mbetjeve. Në vendimin final datë 31 Maj 2022, Gjykata vendosi përfundimisht përfundimin e gjyqit, me fitues Republiken e Shqipërisë. Gjykata vendosi që Hydro SRL t’i paguajë Shqipërisë shumën prej 60 000 Euro sipas nenit 700 të Kodit të Procedurës Civile si dhe kostot e gjyqit. Për këtë çështje shteti shqiptar njeh vetëm shpenzimet ligjore në vlerën 491 mijë Euro, prej të cilave ka likuiduar rreth 96.3 mijë Euro.

4. Një tjetër vendim kundër shtetit shqiptar është për çështjen mes Investitorit JV Copri Construction Enterprises etj kunder Shtetit Shqiptar. Pavarësisht kërkesës së Shqipërisë për anulim të vendimit, Gjykata e Arbitrazhit rikonfirmoi edhe njëherë palën private si fituese më 31 Maj 2022. Pala paditëse nё kёtё rast JV Copri Construction Enterprises dhe tё tjerë, kanë ngritur pretendime mbi  Kontratën pёr “Ndërtimin e Segmentit Rrugor Tiranë-Elbasan Nr. 1 dhe Nr.3.” Shpenzimet administrative dhe ligjore janë 691 000 Euro prej të cilave 541 400 Euro. Deri në Maj 2022, shteti ka likuiduar rreth 400 mijë Euro.

5. Çështja Arka Energy B.V vs Shqipёria, iniciuar më 18 Dhjetor 2020 nga kompania Arka Energy B.V, e cila ishte kompani pjesëmarrëse nё konsorciumin e shpallur fituese përmes njё procedure tenderi ndërkombëtare, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë pёr ndërtimin e Parkut Fotovoltaik nё Akёrni nё vitin 2018. Kjo çështje është ndërprerë ne Korrik 2022, për shkak të mospagesës së paradhënieve të kërkuara në Rregulloren Administrative Financiare të ISCID 14(3)(d). Nga shteti shqiptar janë njohur vetëm shpenzimet ligjore për mbrojtjen me vlerë 1.9 milionë Euro.

Në vijim, çështja mes Bankers Petroleum Albania (BPAL) vs Albpetrol sh.a dhe ish Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë MIE. Kompania publike Albpetrol sh.a dhe ish MEI përfaqësuar nga AKBN kanë në zbatim marrëveshjen Hidrokarbure të lidhur me Bankers Petroleum Albania (BPAL) për zhvillimin dhe prodhimin e naftës në vendburimin Patos-Marinez. Gjatë zbatimit të marrëveshjes, Albpetrol sh.a dhe AKBN kanë ngritur pretendim për mosrespektim nga BPAL. Pretendimi konsiston në mos njohjen e 600 milionë USD nga Albpetrol dhe AKBN të disa kostove hidrokarbure të kryera nga BPAL, në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure. Për këtë pretendim, BPAL, në shtator 2015 ka paraqitur kërkesë për arbitrazh ndërkombëtar të IÇ (International Chamber of Commerce) kundër MIE/AKBN dhe Albpetrol.

Njё tjetёr detyrim lind nga konflikti i shtetit shqiptar me Anglo-Adriatic Group Limited, e cila krijoi në Shqipëri fondin Anglo Adriatika Investment Fund sh.a me qëllim mbledhjen e kuponëve të privatizimit. Ky konflikt i kushton Shtetit 1 milion Euro. Kjo çështje në arbitrazh është fituar nga shteti shqiptar, por pagesa njihet për shpenzimet administrative të Arbitrazhit, të cilat janë të njohura nga buxheti i shtetit por ende të palikujduara.

Nga Buxheti i Shtetit duhet tё paguhet edhe vlera prej 1 069 500 Euro pёr konfliktin ndërmjet Ministrisё sё Bujqёsisё dhe Zhvillimit Rural dhe kompanisё Valeria Italia s.r.l, vlerë e cila përfaqëson koston totale të shpenzimeve ligjore për avokatët dhe kostot fillestare të arbitrazhit. Kompania Italiane Valeria s.r.l ka filluar procesin e arbitrazhit ndaj Shqiperise nё vitin 2018, në lidhje me një ndërmarrje të fermave të produkteve bujqësore. Deri nё Maj 2022 janë likuiduar nga shteti shqiptar 769 500 Euro. Për këtë çështje nuk ka ende njё Vendim Final.

Tjetёr shumё qё duhet tё paguhet nga Buxheti i Shtetit ёshtё detyrimi ndaj shoqërisë “J&P AVAX” s.a, nё vlerën 4 214 402 Euro, si rezultat i konfliktit mes kompanisë dhe ish Ministrisë sё Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (sot Ministria e infrastrukturës dhe Energjisë). Konflikti ka lindur pёr shkak tё mosmarrëveshjeve mes palëve gjatё zbatimit tё kontratës nr. C-006, datё 22 maj 2005 Pёr ndërtimin e segmentit rrugor Gjirokastër-Tepelenë, pjesë e korridorit Veri-Jug.

Konflikti mes kompanisë SAFA sh.p.k dhe Ministrisë sё infrastrukturës dhe Energjisë  i ka shkaktuar buxhetit tё shtetit koston prej 3 543 338 Euro. Çështja lidhet me projektimin dhe ndërtimin e rrugës Tirane-Elbasan.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë njeh si detyrim Arbitrazhi tё Shtetit Shqiptar ndaj Palёs Private, vlerën prej 500 000 Euro, pёr HFË LLC Porti Karpen, prej të cilës aktualisht është paguar vetëm 232 457 Euro. Me Ligjin Nr. 77/2016  për “Përcaktimin e Procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt, projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e portit të Karpenit, zonës mbështetëse të portit dhe asaj ekonomike, ndërmjet shtetit Shqiptar dhe kompanisë “Star Bridge Port Developments Limited”, u parashikua ndërtimi i një porti me thellësi të madhe në zonën e Karpen, Kavajë, të ambienteve mbështetëse të portit, të shoqëruar me një zonë të lirë tregtare, si dhe ndërtimin e një terminali rigazifikimi të gazit natyror të lëngshëm (LNG) dhe një centrali për prodhim energjie. Ky ligj ёshtё publikuar nё Fletoren Zyrtare nr.154, datё 16.08.2016.

Gjithashtu, edhe njё tjetёr detyrim prej 250 000 Euro qё shteti shqiptar duhet të paguajë si detyrim arbitrazhi për shkak të kompanisë Tirana International Airport sh.p.k. Nё lidhje me kёtё çështje, nga Avokatura e Shtetit nё datё 19.04.2019, ёshtё shpallur thirrja pёr sigurimin e konsulencës së huaj me qëllim mbrojtjen e interesave të shtetit Shqiptar, në kushtet e negocimit apo rishikimit të mundshëm të Marrëveshjes së Koncesionit të lidhur me Tirana International Partners SH.P.K, për Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” Rinas, Tiranë. Detyrimi është i njohur nga Llogaritë e Shtetit dhe aktualisht janë likuiduar 150 000 Euro nga totali i detyrimit.

Disa çështje tё tjera tё hapura nё Arbitrazhin Ndërkombëtar potencialisht mund tё sjellin kosto shtesë pёr buxhetin e shtetit nёse Vendimi i Gjykatave Ndërkombëtare tё Arbitrazhit bёhet nё favor tё palës private.

Nё total detyrime potenciale qё mund tё materializohen nё kosto buxhetore shtesë janë 190 milion Euro. Më konkretisht bëhet fjalë për dëmshpërblimin e pretenduar nga Durrës Kurum Shipping sh.p.k dhe të tjerë dhe Costruzioni DONDI & KUBOTA CO.

Kjo vlerë pritet të jetë më e lartë për shkak të dy çështjeve të tjera të hapura në dy vitet e fundit.

Specifically, EMS Shipping&Trading GmbH vs Republic of Albania, case registered at ISCID on April 7, 2023. Since 2013, EMS has established EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO) to implement the concession contract for the East Terminal of the port, which allows the company to load and unload ships. EMS has opposed the new port transformation project that would require them to move their operations to Porto-Romano. There is still no information about the liability claimed by the plaintiff, but based on the importance of the object of the contract, hundreds of millions of euros can be predicted.

Latest news