OSBE ka rezerva për Projektligjin për Lirinë e Medias: AMA nuk ka pse bën gjykatën

OSBE ka shqyrtuar projektligjin për Shërbimet e Medias në Shqipëri, ku mendon se Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), që ka për funksion të jetë rregullator i medieve audio-vizuale, nuk duhet të jetë zëvendësim i gjyqësorit të pavarur apo mekanizmave të duhur vetërregullues për çështjet e lirisë së shprehjes.

Sipas OSBE-së, mediat online bllokohen vetëm kur bëjnë pornografi, kur mbështesin terrorizmin ose cenojnë sigurinë kombëtare. Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias, Harlem Désir, publikoi një shqyrtim ligjor të Projektligjit për Shërbimet e Medias në Shqipëri, pas disa konsultimeve me përfaqësuesit e qeverisë.

Analiza u krye nga Dr Joan Barata Mir, një ekspert i pavarur për lirinë e medias.

“Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), rregullatori i mediave audio-vizuale nuk duhet të jetë zëvendësim i gjyqësorit të pavarur apo mekanizmave të duhur vetërregullues për çështjet e lirisë së shprehjes”, duke shtuar se kjo vlen edhe për bllokimin për përmbajtjen, gjobat për shkelje të ligjit dhe modalitetet e së drejtës për t’u përgjigjur.

Në analizën ligjore thuhet se rregullimi i versioneve elektronike të medies së shkruar dhe më gjerë i “ofruesve të shërbimeve elektronike të botimit” nuk duhet të jetë i njëjtë me atë të shërbimeve të mediave audiovizive. “Rekomandohet që të përjashtohen nga fushëveprimi i këtij projektligji.”

Përfaqësuesi kujtoi se bllokimi ose pezullimi i botimeve në internet konsiderohet një masë ekstreme e shtetit kundrejt të drejtës së lirisë së shprehjes dhe për këtë arsye pranohet nga standardet ndërkombëtare vetëm në rastet e shkeljeve shumë serioze të të drejtave të njeriut ose parimeve demokratike, ose kur masa të tjera nuk mund të zbatohen.

Përfaqësuesi vuri në dukje se kompetencat e AMA-s lidhur me “bllokimin e përkohshëm / kufizimin e aksesit në internet” mund të zbatohen vetëm në tre rastet e qarta të përcaktuara në ligj: pornografia e fëmijëve; inkurajimin e akteve terroriste; dhe shkeljet e sigurisë kombëtare dhe kur masat e tilla konsiderohen si të nevojshme dhe proporcionale, duke marrë parasysh ekzistencën e një rreziku të afërt.

Gjithashtu sugjerohet që të krijohet një mekanizëm i duhur i apelimit dhe rishikimit përpara gjyqësorit si mbrojtje për botuesit dhe qytetarët.

“Në rrethana të tjera, masat e tilla duhet të trajtohen nga sistemi i drejtësisë penale. Kompetencat e AMA nuk duhet të shtrihen në trajtimin e çështjeve të tilla si shpifja “, thuhet në këtë raport.