Flash News

E-TJERA

Abuse of tenders, SPAK takes the former mayor of Patos and 3 other officials to trial

Abuse of tenders, SPAK takes the former mayor of Patos and 3 other officials to

The Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime completed the investigations and sent to the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime the request for sending the defendants to trial:

1. Rajmonda Balilaj (at the time of the commission of the criminal offense, former Mayor of Patos Municipality);

2. Anisa Petani (at the time of the commission of the criminal offense, currently Deputy Mayor of Patos Municipality and member of the Bid Evaluation Commission);

3. Shkëlqim Beqiraj, (at the time of the commission of the criminal offense, he was the General Secretary of the Municipality of Patos and a member of the Bid Evaluation Commission)

4. Enirjada Rizaj (at the time of committing the criminal offense, currently a member of the Bid Evaluation Commission);

The four, accused of committing the criminal offense "Violation of the equality of participants in public tenders or auctions", committed in collaboration, provided for by Article 258 (before the amendments by Law No. 43/2021), and 25, of the Criminal Code, performed twice, in the procurement procedures "Emergency construction of the retaining wall with gabions and stones in Dukas-Breg, as a result of the landslide and the return of the road to its previous condition", with number REF-89301-03-08- 2021, with the Contracting Authority Patos Municipality and the procurement procedure "Emergency construction of the retaining wall in the road body in the village of Ruzhdie, as a result of the landslide and the return of the road to its previous condition", with reference number REF-86952-02- 12-2021, with Contracting Authority Patos Municipality;

5. Vangjel Nushi (at the time of the commission of the criminal offense, with the duties of Director of the Directorate of Monitoring and Public Services, at the Municipality of Patos), accused of committing the criminal offense of "Forgery of documents", carried out in collaboration, provided for by Article 186/ 2, of the Criminal Code.

6. Arben Manoku (at the time of the commission of the criminal offense, with the duties of Design Engineer in the projects office at the Municipality of Patos), accused of committing the criminal offense of "Forgery of documents", carried out in collaboration, provided for by Article 186/2, of Criminal Code.

7. Boreta Murati (at the time of the commission of the criminal offense, with the duties of Specialist in the Department of Urban Planning, Patos Municipality), accused of the criminal offense of "Forgery of documents", committed in collaboration, provided for by Article 186/2 of the Criminal Code.

The criminal facts investigated in the framework of this criminal proceeding relate to two procurement procedures organized in 2021, by the Municipality of Patos as Contracting Authority, and more specifically:

I. Hetimi i procedurës së prokurimit “Ndërtim emergjent i murit mbajtës me gabiona dhe gurë në Dukas-Breg, si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme”, me numër REF-89301-03-08-2021, me Autoritet Kontraktor-Bashkia Patos me fond limit 6,758,853.92 lekë.

E pandehura Rajmonda Balilaj, (ish kryetarja e Bashkisë Patos) dhe anëtarët e KVO-së, të pandehurit Anisa Petani, Shkëlqim Beqiraj dhe Enirjada Rizaj, në bashkëpunim mes tyre, kanë konsumuar elementët e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga nenet 258, (para ndryshimeve me ligjin nr. 43/2021 ) e 25, i Kodit Penal, duke favorizuar në kundërshtim me ligjin dhe shpallur fitues operatorin ekonomik “Genti 001”, në procedurën e prokurimit “Ndërtim emergjent i murit mbajtës me gabiona dhe gurë në Dukas-Breg, si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme”, me numër REF-89301-03-08-2021. Nga dokumentacioni i dorëzuar nga ofertuesit e parë, kjo në raport me kriteret e vendosura në Dokumentet Standarte të Tenderit , duhej të ishte shpallur fitues operatori ekonomik “2…”, i cili përveçse përmbushte kushtet, kishte dhe ofertë në vlerën 1,5 milion lekë më të vogël se operatori “Genti 001”.

E pandehura Rajmonda Balilaj, ka ndërmarrë një sërë hapash nëpërmjet punonjësve të Bashkisë, për të legjitimuar anulimin e procedurës së tenderimit, pikërisht për të mos u shpallur fitues operatori “2…..”, gjë që do të nxirrte zbuluar punimet e kryera nga operatori i paracaktuar për të fituar garën. Nga hetimi u provua se, e pandehura ka paracaktuar fituesin e këtij tenderi, pikërisht operatorin “Genti 001”, i cili është shpallur fitues (që nga viti 2019, kur ky subjekt është regjistruar për herë të parë në QKB, deri në vitin 2022, pra për tre vjet), në 32 procedura të organizuara nga Bashkia Patos.

– Kurse anëtarët e grupit të punës të ngarkuar nga ish Kryetarja e Bashkisë, me anë të urdhrit Nr.27, datë 08.04.2021, të pandehurit Vangjel Nushi, Boreta Murati dhe Arben Manoku, kanë përgatitur raportin teknik inspektimi Nr.997/2 Prot., datë 08.04.2021, ku kanë dalë në mënyrë unanime, në konkluzionin si më poshtë: “Pavarësisht se nuk është mbajtur dokumentacioni i nevojshëm për ndërtimin e mureve mbajtëse, muret mbajtëse të ndërtuara kanë shërbyer për pengimin e avancimit të shkarjes së dheut. Grupi i punës është i mendimit që kthimi i terrenit në gjendjen e mëparshme do të sillte pasoja dhe ngjarje të papritura në këtë shkarje dhe nuk do të rekomandonte bërjen e këtyre punimeve. Kostoja e kthimit në gjendjen e mëparshme dhe ribërja e të njëjtave punime do të ishte e rrezikshme. Për pjesën e paasfaltuar të rrugës dhe të kanalit në anën e sipërme grupi i punës rekomandon një periudhe monitorimi të situatës në vend për të parë rezultatet e qëndrueshmërisë së ndërtimit të këtyre mureve mbajtëse. Rekomandojmë edhe monitorimin e prurjeve të ujërave nëntokësore dhe hartimin e një projekti për largimin e tyre nga ky plan shkarjeje”.

Këta të pandehur, kanë konsumuar elementët e veprës penale “Falsifikimi i dokumenteve”, kryer në bashkëpunim,  parashikuar nga neni 186/2, i Kodit Penal, pasi kanë paraqitur rrethana të rreme në këto konkluzione të cilat rrëzohen nga akti i ekspertimit të kryer nga Prokuroria e Posaçme dhe po ashtu nga deklarimet e shtetasit e I. D.

II. Hetimi i procedurës së prokurimit me objekt “Ndërtim emergjent i murit mbajtës në trupin e rrugës në fshatin Ruzhdie, si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme”, me numër  reference REF-86952-02-12-2021, me Autoritet Kontraktor Bashkia Patos, në vlerën 8,634,380.435 (tetë milion e gjashtëqindetridhjetëekatër mijë e treqindetetëdhjetë pikë katërqindetridhjetepesë ) lekë.

Nga analizimi i provave ka rezultuar se, e pandehura Rajmonda Balilaj,  në bashkëpunim me anëtarët e KVO -së, të pandehurit Anisa Petani, Shkëlqim Beqiraj dhe Enirjada Rizaj, kanë konsumuar elementët e veprës penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”, parashikuar nga neni 258 (përpara ndryshimeve me ligjin nr. 43/2021 ) e 25, i Kodit Penal, duke favorizuar në kundërshtim me ligjin dhe shpallur fitues operatorin ekonomik “Genti 001”, në procedurën “Ndërtim emergjent i murit mbajtës në trupin e rrugës në fshatin Ruzhdie si pasojë e rrëshqitjes së tokës dhe kthimin e rrugës në gjendjen e mëparshme”, me numër reference REF-86952-02-12-2021, dhe praktika e ndjekjes së punimeve dhe praktika e marrjes në dorëzim të objektit.

In this procurement procedure, with the Contracting Authority Patos Municipality, defendant Rajmonda Balilaj, has predetermined the winner, which is the same operator "Genti 001", appearing on "Apollon TV" and informing the start of works for this road, on 06.02. .2021, at a time when the announcement of the winner "Genti 001" was made on 15.02.2021, and the conclusion of the contract with the contracting authority was made on 16.02.2021.

Defendant Rajmonda Balilaj cooperated with the members of the KVO assigned by her in the relevant order, the defendants Anisa Petani, Shkëlqim Beqiraj and Enirjada Rizaj, as she had no way of knowing that this operator would qualify as a winner even though he was the only contestant in the race.

In this way, from the totality of the objective elements, the subjective ones also emerge, i.e. her cooperation with the members of the KVO, since the latter have also declared the operator "Genti 001" the winner, even though the investigation has shown that this operator did not fulfill them all criteria and documentation as per DST and should have been disqualified.

Latest news