Flash News

E-TJERA

KLGj holds hostage the appointment of graduate magistrates

KLGj holds hostage the appointment of graduate magistrates

On January 23, 2020, the Supreme Judicial Council, KLGj decided to allow the admission of 40 candidates for judges, to continue the initial training program at the School of Magistrates during the 2020-2021 academic year.

The high number of admissions was also influenced by the departure of magistrates from the justice system, as a result of dismissals during the vetting process.

Although this planning carried out three years ago was expected to help fill the vacancies created in the courts, the KLJ, contrary to the provisions in the law "On the status of judges and prosecutors...", has not yet appointed the 40 new graduates, although the legal deadline has been exceeded.

On June 26, 2023, the School of Magistrates approved the list of candidates for graduate magistrates, of which 40 are judges and 26 are prosecutors.

The law "On the status of judges and prosecutors..." provides in article 35 that, "Within the one-month period from the date of publication of the list of graduates, the Councils: a) appoint as magistrates any person who is on the list of graduates, who meets the criteria of appointment, or refuse to appoint magistrates any person who is on the list of graduates, but who does not meet the criteria for appointment".

Within the legal one-month deadline, on July 12, the Supreme Prosecution Council, KLP held the swearing-in ceremony of 26 new prosecutors who were appointed to positions in various prosecutor's offices of general jurisdiction throughout the country.

Unlike the KLP, the High Judicial Council has still not fulfilled this obligation defined in the law, even though almost two months have passed.

Legal changes made in 2021 determined, among other things, that the wealth and image verification procedures for all magistrate candidates that were previously carried out after their graduation, would begin several months earlier, so that when they received the title it would have been completed verification and to be ready for appointment.

I pyetur për mosemërimin e 40 kandidatëve për gjyqtarë të diplomuar në qershor, Këshilli i Lartë Gjyqësor shpjegoi se ka kryer të gjitha veprimet procedurale dhe verifikuese të lidhura me proceset e ndryshme të përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore nga këta kandidatë dhe se më datë 18 korrik ka vendosur kualifikimin për të 40-të, duke vijuar procedurën e mëtejshme për emërimin e tyre si gjyqtar.

Në vijim KLGJ sqaron se për mbarëvajtjen e pushtetit gjyqësor, ka ndërmarrë disa hapa me qëllim plotësimin e vendeve vakante në gjykata, përmes instrumentit ligjor të lëvizjes paralele, konkretisht nëpërmjet hapjes së procedurave të lëvizjes paralele për disa pozicione në Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, Durrës dhe Elbasan.

Këto gjykata cilësohen si institucione karriere e promovimi për gjyqtarët që janë në sistem.

“Me qëllim plotësimin e këtyre vakancave, Këshilli po vijon punën intensive për përfundimin e procedurave të transferimit paralel dhe ngritjes në detyrë të kandidatëve në pozicionet ku kanë kandiduar, për të vijuar më pas me shpalljen e vendeve të lira si dhe emërimin dhe caktimin në detyrë të magjistratëve të sapo diplomuar”, citohet në përgjigjen e KLGJ dhe theksohet se përfundimi i procedurave të lëvizjes paralele përpara caktimit në pozicion të magjistratëve të diplomuar është detyrim dhe kusht ligjor i përcaktuar nga ligji nr. 96/2016 ‘Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë', i ndryshuar.

E pyetur për përcaktimin ligjor konkret që urdhëron përfundimin e procedurave të lëvizjes paralele të gjyqtarëve që janë në sistem, përpara caktimit në detyrë të të diplomuarve kandidatë për magjistratë, anëtarja e KLGJ-së e caktuar për marrdhëniet me median dhe publikun, Marçela Shehu pohoi gjatë një komunikimi telefonik se bazoheshin në pikën 1 të nenit 39 të ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve…”.

Në këtë pikë të nenit 39, përcaktohet se “Brenda muajit qershor të çdo viti, pas përfundimit të procedurave të transferimit paralel dhe ngritjes në detyrë, secili Këshill shpall vendet e lira për të emëruarit”, ç'ka duket se parashikon që procedurat e transferimit paralel dhe të ngritjes në detyrë duhej të ishin përfunduar brenda muajit qershor. Po ashtu, përcaktohet se vendet e lira shpallen për “të emëruarit”, ndonëse kandidatët për magjistratë janë ende në pritje të emërimit, megjithëse kanë kaluar dy muaj.

Shehu shtoi se një tjetër arsye që ka penguar emërimin e  të diplomuarve, ka qenë edhe mungesa e 40 vendeve të lira të përhershme. Ajo argumentoi se një pjesë e gjyqtarëve të shkarkuar janë të pezulluar nga detyra pasi pritet shqyrtimi i ankimeve të tyre në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit dhe për rrjedhojë vakanca e krijuar pas pezullimit të tyre nuk është e përhershme. Sipas Shehut, vendet ku duhet të caktohen të diplomuarit e rinj duhet të jenë vende të lira të përhershme.

“Me përfundimin e lëvizjeve paralele hapen vendet dhe do vijohet me caktimin e të diplomuare në detyrë”, pohoi Shehu.

Emërimi i 40 gjyqtarëve të rinj do të lehtësonte ngarkesën e atyre aktualë në gjykatat e shkallëve të para të juridikdionit të përgjithëm, të krijuar në vite, si dhe si pasojë e shkarkimit të një numri të konsiderueshëm të magjistratëve nga vetingu. Po ashtu, do të sjelli përshpejtim në shqyrtimin e çështjeve të prapambetura dhe atyre aktuale, duke u dhënë zgjidhje më të shpejta kërkimeve të qyetarëve.

Në vitin 2022, numri i çwshtjeve stok në sistem llogaritej në 120 mijë.

Meanwhile, all 40 candidates for magistrates who have not yet been appointed to office, had the right to turn to the Administrative Court to request the payment of salaries from July 26, which is the maximum deadline when they should have been appointed and appointed to office. that in the event that lawyers would agree to represent these cases, then the financial value that would have to be repaid from the state budget as a result of non-implementation of the law by the KLGj would increase significantly./Reporter

Latest news