Flash News

E-TJERA

The road to integration / What does Albania benefit from the First Intergovernmental Conference with the EU?

The road to integration / What does Albania benefit from the First

The head of the SP parliamentary group, Taulant Balla, stated today from the rostrum of the Assembly that next week the First Intergovernmental Conference between Albania and the European Union will be held.

Meanwhile, French President Emmanuel Macron also gave positive signals from resolving the stalemate between Bulgaria and Northern Macedonia, which the president said had reached a compromise between the two governments.

But what does the First Intergovernmental Conference bring to Albania?

The First Intergovernmental Conference officially paves the way for the start of talks between the candidate country and the EU. Part of the conference are representatives of the government where the basic chronicles are defined which give instructions for the regulation of membership negotiations.

The commission begins the necessary preparatory work. Negotiations take place between ministers and ambassadors of EU governments and the candidate country.

The first phase of the conference includes the review of the legislation of the candidate country, in order to proceed further with the EU legislation that the candidate country must adopt and implement.

EU membership negotiations must be concluded before another country can join.

Sa i përket reformave politike dhe atyre ekonomike, vendi kandidat do të mbahet nën monitorim dhe do të vlerësohet për rezultatet e dhëna në zbatimin e tyre.

Elementët e negociatave për çdo kapitull

Screening – Komisioni bën një ekzaminim të detajuar, së bashku me vendin kandidat për secilin kapitull për të përcaktuar sa është përgatitur vendi në këtë fushë. Gjetjet për çdo kapitull, Komisioni ia paraqet vendeve anëtare në formën e një raporti analizues. Konkluzioni i këtij raporti është një rekomandim i Komisionit për të hapur direkt negociatat apo për të vendosur disa kushte të caktuara – fillimisht duhen arritur “standardet e hapjes” ose siç quhen opening benchmarks.

Pozitat e negociimit – para se negociatat të nisin, vendi kandidat duhet të tregojë pozicionin e tij dhe Komisioni duhet të përcaktojë ose të përshtasë një qëndrim të përgjithshëm. Për shumicën e kapitujve Komisioni do të vendosë standarde përfundimtare të cilat duhet të arrihen patjetër nga vendi kandidat që negociatat të konsiderohen të përfunduara. Në rastin e Shqipërisë, mendohet të jetë një start i mirë fakti që është bërë një punë paraprake sa i përket Screening (analizës) me kapitujt që do të hapen të parët, 23 dhe 24 dhe që përfshijnë gjyqësorin dhe reformën nëdrejtësi.

Ritmi i negociatave varet nga shpejtësia e reformave dhe përafrimi i legjislacionit të vendit me atë të BE-së. Edhe pse nuk ka një publikim institucional sa i përket përafrimit të legjislacionit tonë me atë të BE-së, mendohet që kjo shifër të mos e kalojë 30%. Duhet marrë parasysh që kur një kapitull të konsiderohet i mbyllur, legjislacioni i asaj fushe duhet të jetë përafruar 100%.

Përfitimi i fondeve

Strategjia e Zgjerimit 2018 e KE-së parashikon burime financiare për një anëtarësim të suksesshëm të vendeve të Ballkanit. Instrumenti i Paraaderimit (IPA) është instrumenti që u vjen në ndihmë financiarisht këtyre vendeve në përgatitet e tyre për anëtarësim dhe lehtëson bashkëpunimin rajonal dhe ndërkufitar.

During 2007-2017, the EC has invested more than 8.9 billion euros in the region through IPA. For 2018 alone, 1.07 billion euros are projected. The strategy envisages that IPA funds will be tailored to the needs of countries.

The Commission has projected a gradual increase in IPA funding to support Balkan countries by 2020, as far as IPA reallocation allows.

If Albania's steps in the negotiation period are clear and secure, the opportunities to absorb more funds will increase.

Latest news