E-TJERA

Balluk tenders in Albcontrol: 400 thousand euros for medical examination of staff, 300,000 USD for training of 2 people…

Balluk tenders in Albcontrol: 400 thousand euros for medical examination of

Albcontroli, the state company that should manage the Albanian airspace, has in fact managed only the pockets of executives, staff or even superiors. The workers' strike has set up state structures. Minister Belinda Balluku has been quite harsh, but she has in fact forgotten that she has run this institution for many years. Even, her salary of 6 million old lekë per month may seem ridiculous in front of the billions she has tendered, where what stands out is that during the time she has been a manager, she has significantly favored some firms.
BoldNews has conducted a survey of tenders conducted by Balluku in 2017 and 2018, before being catapulted into the minister's chair. And, what stands out is that Balluku has been "pocketed" for the coffers of this institution, investing "with a cannon" the money managed by this company. In this investigation, we will analyze the tenders of 2017, while in the coming days we will publish the "last" tenders of Balluk during the time he has run Albcontrol.

From the observation of these procedures it has resulted that Balluku, contrary to what he currently states, has made quite fat contracts for the luxury of these employees. She has installed a strength gym inside the premises of Albcontrol, while she has spent 400 thousand euros for the medical examination of the staff and 300,000 USD for the training of 2 people. Frightening figures during 2017, when in fact Albcontroli has given up on these expenses. Take turns tenders in 2017;

1. In January 2017, Balluku opened a tender for the purchase of fuel for only 2 months. The fund was full of 40 thousand euros.

2. In February, the same company entered into a contract with an insurance company for "means of transport insurance". The fund, only for the means, full 20 thousand euros. And, a few weeks after buying fuel for 2 months, he again made an attempt to "buy emergency fuel" with a fund of about 50 thousand euros.

3. In March 2017, Balluku announced the winning company "TMC Training Management Consulting" for emergency refresh training ATCO for controllers and FRA ", with a value of 66 666 000 new ALL. At the same time announced the tender for replacement parts and maintenance of the fiber optic network, with a fund of 200 thousand euros. The winner of this tender, the company "R&T". The same company has won the tender for "maintenance costs, improvement and purchase of replacement parts for the communication network MËL" with a fund of 50 thousand euros.

4. Në muajin prill 2017, shpenzoi plot 74.800.000 lekë “Sigurimi i riskut ndaj të tretëve dhe aksidentet ajrore”. Me procedurë të dyshimtë, bëri edhe tenderin “mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi për sistemin CMS, (qëndra e monitorimit të sistemeve)”, me vlerë të kontratës 48.840.000 lekë. 40 680 000 lekë u shpenzuan për mirëmbajtjen dhe pjesë ndërrimi për sistemin Help Desc, operacional dhe teknik”. Ndërsa për kancelari u shpenzuan rreth 70 mijë euro. Lumi i parave publike vjon me tenderin me objekt “kontratë konsulence për hartimin e kostove me Eurocontrol” me fond 26.500 paund.

5. Në muajin maj, u bë tender me prokurim “ribërja e hartës së lartësive minimale të survejimit” me fond 24 994 500 lekë. U bë edhe një shtesë kontrate për mirëmbajtjen e sistemeve BMS, për MKZ, ashensorit të instaluar në godinat AÇ/APP/TËR dhe administrative si dhe riparimi i defekteve të ndryshme të
këtyre sistemeve” me fond 5.469.010 lekë. Rreth 100 mijë euro u shpenzuan për “flight check”. Ndërkohë, sërish u ble karburant emergjencë me fond limit 1.766.110 lekë. Sërish ka shpenzime për karburant me vlerë 14.578.620 lekë, ndërsa “ribërja e infrastrukturës mekanike dhe elektrike në malin e Krujës” kushtoi 30.000.000 lekë. “Blerje, instalim baterish dhe Static sëich në kohë komunikimi” kushtoi 6.299.999 lekë. 6. Në muajin qershor, Balluku bëri tenderin me objekt “studim për monitorimin e sistemit të energjisë, MKZ dhe kondicionimit” me fond limit 4.923.333 lekë. Ndërkohë, u bë një shtesë kontrate për ndërtimin e një godine shërbimi 1(një) katëshe” me fond 3.215.481 lekë. Ndërkohë, kontrata “blerje P/N, integrim i Radiove VHF/UHF/AFTN, si dhe mirëmbajtja e sistemit VCS, prodhim (Garex)” kushtoi 41.998.800 lekë. Ndërsa, “sigurimi i pasurisë së Albcontrol sh.a” kushtoi 139.961.089 lekë. Po në këtë muaj, u bë studimi për automatizmin e sektorit ARO” me vlerë 5.000.000 lekë.

7. Në muajin korrik, Balluku shpalli fituesin për tenderin “sigurimi i licensës së kontrollorëve për sëmundje”, me vlerë 12.996.634 lekë, ndërsa “krijimi i laboratorit teknik per testimin e paisjeve” ishte 16.666.663 lekë.

8. Në muajin gusht, kur të gjithë ishin me pushime, Balluku firmoste sërish tendera. U shpall fituesi i tenderit “sigurimi i jetës dhe aksidenteve në punë”, me vlerë 9.890.000 lekë, ndërsa u shpall procedura e tenderit “bërje refresh të kontrollorëve për gjuhën angleze 64 KTA, si dhe Trajnimi i stafit AIS në “Aviation English training” për 2 specialistë”, me vlerë limit 24.166.667 lekë.

9. Në shtator, Balluku vjen e freskët. Shpall fitues “American Hospital” për tenderin me objekt “shpenzime për kontrollin mjekësor”, me vlerë limit 41.000.000 lekë. Ndërkohë, mirëmbajtja e pajisjeve elektronike në Albcontrol sh.a do të kushtojë 12.330.663 lekë.

10. Në muajin tetor, u shpall fituesi i tenderit për “blerje e pajisjeve elektronike në Albcontrol sh.a..” me vlerë 8.330.663 lekë pa TVSH. Gjithashtu, u blenë dhe u mirëmbajtën sistemet, D’VOR dhe ILS, prodhuar nga SELEX ES Inc me fond 42.480.000 lekë. Gjithashtu u bë tender edhe për blerjen e programit SË Argis me vlerë 10.833.333 lekë pa tvsh. Gjithashtu edhe tenderi për mirëmbajtjen e sistemit të radiove të komunikimit me vlerë 25.498.825 lekë.

11. Në muajin nëntor, Balluku bëri sërish tender emergjence për mirëmbajtje automjetesh dhe blerje gomash me vlerë 1.709.688 lekë. Ndërkohë, “automatizimi i sektorit ARO” kushtoi plot 85.833.333 lekë pa tvsh. Dhe, të gjitha këto lekë për vetëm 7 muaj. Tenderi me objekt “ngritja e sistemit të monitorimit të energjisë, MKZ dhe kondicionimit” ishte 45.829.610 lekë, ndërsa përmirësimi i sistemit të regjistrimit zanor RICOCHEET 48.920.760 lekë.

12. In December, the tender “additional contract for expenses for private police” was made with a fund of 2,340,787 ALL, while there was an emergency for “purchase of parts for the VCS communication system” with a fund of 21,011 euros. In November, the winner of the tender "World Aeronautic Chart preparation and publication project" with a limit value of 40,833,333 ALL was announced, while Sadri Abazi's family also won a tender for "contingency tower rehabilitation", with a limit value of 37,419. 842 lekë. The installation of the "Access Control System" was worth 54,150,000 ALL. Contracts were also concluded with the company "R&T" for "Access Control System" worth 54,150,000…

By Boldnews.al

Latest news