Flash News

BLOGU I EKONOMISË

Zmadhimi i kapitalit me kontribut në natyrë “ndërtesën” nga Ortaku, duhet të regjistrohet në ASHK në emër të shoqërisë apo do të vijojë të qëndrojë në emrin tim? Sa është tatimi që duhet paguar?

Zmadhimi i kapitalit me kontribut në natyrë

Pyetja Origjinale

“Jam ortak i vetem i ne nje Sh.P.K. dhe dua te zmadhoj kapitalin me kontribut ne natyre (ndertese qe kam ne pronesi si individ). Kjo ndertese eshte e rregjistruar ne regjistrat kadastral ne ASHK pa vlere te percaktuar. Kam pajtuar nje ekspert vleresues pasurie te paluajtshme, per te nxjerre vlerën e ndërtesës, njekohesisht kam pajtuar dhe nje ekspert kontabel per te bere zmadhimin e kapitalit te shoqerise me kontributin ne natyre “ndertese”.

Vlera e nderteses nga raporti i vleresimit te ekspertit mendohet te jete rreth 10 milion leke, gjithashtu zmadhimi i kapitalit te shoqerise do te jete perseri 10 milion leke. Pyetja konkrete qe kam une eshte: Zmadhimi i kapitalit me kontribut ne natyre “ndertesen” nga Ortaku, duhet te rregjistrohet edhe ne ASHK ne emer te shoqerise apo ne ASHK ndertesa do te vijoje te qendroje ne emrin tim si individ? Ne qofte se po, a jemi perballe nje rasti ku ASHK-ja do te llogarisi tatimin prej 15% per vleren e plote te nderteses prej 10 milion leke? Pra mund te ndodhi nje situate ku te duhet te paguhet nje tatim prej 15% x 10 milion = 1.5 milion leke ?!”

Përgjigje:

I nderuar lexues! Pyetja juaj është pak komplekse ndaj na lejoni t’ju shpjegojmë qëllimin pse duhet ndarë pasuria personale nga pasuria e shoqërisë (pjesa e parë e pyetjes), sepse duket sikur është konfuze për ju.

Një ortak/aksioner në një shoqëri tregtare (nuk ka rëndësi se në ç’formë juridike është themeluar ajo), kontribuon me të gjitha format e mundshme (quhen asete) që ka në dispozicion vete, si psh: para cash, pasuri të tundshme e të patundshme (tokë, makineri, ndërtesë, punë pa pagesë, etj.).

Këto asete për të cilat nuk është paguar asgjë (janë kontribut dhe kanë një vlerë), dhe nëse janë të matshme dhe të prekshme duhet të regjistrohen në bilancin e shoqërisë tregtare (rasti i ndërtesës). Në rastin e pasurisë së patundshme, ajo pushon së ekzistuari si një aset në pronësi të individit ortak dhe kalon si një aset në pronësi të subjektit (shoqërisë tregtare).

Për t’u kthyer tek rasti juaj, ndërtesa nuk mund te qëndrojë në emër te pronarit individ, por do të regjistrohet në ASHK në emër te shoqërisë tregtare. Nëse në aktin e fitimit të pronësisë nuk është shënuar vlera, ka një metodikë për përcaktimin e vlerës që llogaritet bazuar ne vlera referuese të përcaktuara në akte nënligjore ne momentin e regjistrimit për herë të parë të ndërtesës.              

Pra nuk do të paguhet tatimi 15% mbi vlerën e plotë të rivleresimit prej 10 milion lekë, por tatimi 15% do të paguhet mbi diferencën e vlerës së rivleresuar 10 milion lekë me vlerën e llogaritur në momentin e regjistrimit për herë të parë të ndërtesës bazuar në aktet nënligjore. Me fjalë të tjera, nëse ju i keni bërë më parë një vlerësim ndërtesës (fjala bie në vlerën 7 milionë lekë) e keni paguar një herë detyrimin tatimor deri në këtë vlerë.

Me vlerësimin e dytë ka dalë 10 milionë lekë vlera aktuale e tregut dhe ju do paguani tatimin vetëm mbi diferencën 3 milionë për të cilën nuk jeni tatuar më parë. Në këtë shembull të thjeshtë paguani vetëm për diferencën 3.000.000 x 15% = 450.000 lekë.

Nëse nuk keni bërë asnjë vlerësim më parë, atëherë vlerës nga vlera 10 milion lekë do të zbritet vlera e llogaritur sipas akteve nënligjore në fuqi në momentin e regjistrimit të pronës për herë të pare, dhe diferenca qe rezulton tatohet me 15%.

 

U përgjigjën Florjan Gjoka dhe Artan GjergjiLexo biografitë e tyre.

Keni një pyetje për ekspertët tanë? Dërgojeni duke klikuar këtu!

***

Refuzim për Përgjegjësi Ligjore (Disclaimer)

Kjo faqe interneti dhe blog me pyetje përgjigje është një rubrikë me karakter informativ, e cila në vetvete ka për qëllim informimin dhe edukimin pa pagesë të qytetarëve, në lidhje me cështje të ndryshme ekonomike e financiare. Portali Politiko dhe Ekspertët që u përgjigjen pyetjeve të qytetarëve, as vec e vec e as së bashku, nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore për cdo veprim që ndërmerret dhe/apo keqpërdoret nga kushdo bazuar në informacionin e shpërndarë në këtë blog/rubrikë për qëllime edukative dhe informative.

 

Të fundit