Flash News

DITARI POLITIK

Rritja e pagave ‘shkon’ në Kuvend, dy projektligjet që pritet të diskutohen në seancë

Rritja e pagave ‘shkon’ në Kuvend, dy projektligjet që

Kuvendi mban sot seancën plenare të radhës, ku pritet të miratohen dy projektligje me në fokus rritjen e pagave, përfshirë edhe deputetët e ministrat.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00.

Pagat do të rriten gjate këtij viti dhe vitit të ardhshëm, ku parashikohet që rroga mesatare të arrijë në 900 euro.

Opozita dhe maxhoranca bashkuan votat në Komsionin e Ekonomisë dhe miratuan kërkesën për rritje pagash për deputetët dhe ministrat, mbledhje që u shoqërua me debate edhe mes socialistëve.

Rendi i ditës së seancës plenare:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 18.5.2023.

2. Njoftime.

3. Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9584, date 17.7.2006, “Per pagat, shperblimet dhe strukturat e institucioneve te pavarura kushtetuese dhe te institucioneve te tjera te pavarura, te krijuara me ligj”, te ndryshuar.

4. Projektligj “Per nje ndryshim ne ligjin nr.96/2016, “Per statusin e gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise”, te ndryshuar.

5. Projektligj “Per kompetencat per caktimin e pagave, trajtimeve te financiare dhe perfitimeve tete punesuarve ne institucionet e administrates publike, si dhe te pages haze minimale ne shkalle vendi”” .

6. Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr. 25/2022, “Per dhe zhvillimin e startupeve”.

7. Akti Normativ “Per nje shtese ne ligjin nr. 8952, date 10.10.2002 “Per letemjoftimin elektronik te shtetasve shqiptare”, te ndryshuar””.

8. Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

9. Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

10. Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

11. Projektvendim “Per emerimin ne detyre te nje anetari te Keshillit te Statistikave”

12. Diskutime per cceshtje jashte rendit te dites.

III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe dote shqyrtohet.

IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Të fundit