Flash News

E-TJERA

Qeveria “hap” thesin, shpërblim mujor për çdo anëtar të Akademisë së Shkencave

Qeveria “hap” thesin, shpërblim mujor për çdo

Pas shkrirjes së Akademisë së Studimeve Albanologjike, qeveria i ka deleguar një fond të majmë Akademisë së Shkencave, e cila tashmë do të jetë një bashkë me Albanologjinë.

Sipas vendimit të publikuar në Fletoren Zyrtare, anëtarët e Akademisë së Shkencave do të shpërblehen çdo muaj, në varësi të titujve.

Shpërblimet mujore të përhershme variojnë nga 100 mijë lekë deri në 70 mijë lekë në muaj. Ndërsa fondi total i dhënë për institucionin është 15 900 000.

VENDIM

Nr. 302, datë 17.5.2023 PËR PËRCAKTIMIN E MASËS SË SHPËRBLIMIT MUJOR TË PËRHERSHËM PËR TITULL TË ANËTARËVE TË ASAMBLESË SË AKADEMISË SË SHKENCAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 3, të nenit 14, të ligjit nr. 53/2019, “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 14, të ligjit nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Anëtarët e  Asamblesë  së  Akademisë  së  Shkencave  përfitojnë  një  shpërblim  mujor  të përhershëm, për titullin “Akademik”, në masën 100 000 (njëqind mijë) lekë, dhe për titullin “Akademik i asociuar”, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë), edhe nëse marrin statusin e anëtarit “Emeritus”.

Dhënia e shpërblimit, sipas pikës 1 të këtij vendimi kryhet nga Akademia e Shkencave dhe përballohet nga buxheti vjetor, i miratuar për këtë institucion.

Akademisë së Shkencave, në buxhetin e miratuar për vitin 2023, i shtohet fondi prej 15 900 000 (pesëmbëdhjetë milionë e nëntëqind mijë) lekësh, i cili përballohet nga fondi i kontingjencës, i buxhetit të vitit 2023.

Vendimi nr. 399, datë 27.3.2008, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të rregullt, të anëtarëve të përhershëm dhe të anëtarëve të asociuar të Akademisë së Shkencave”, i ndryshuar, shfuqizohet.

Ngarkohet Akademia e Shkencave për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 1 qershor 2023.

 

Të fundit