Flash News

E-TJERA

Drafti që “ndëshkon” Avokatët e Shtetit, ç’ndodh kur vlerësohen të paaftë profesionalisht

Drafti që “ndëshkon” Avokatët e Shtetit,

Avokatët e Shtetit të cilët vlerësohen të paaftë profesionalisht, do të shkarkohen apo do të ulen në detyrë. Është ky projektligji i ri i propozuar që synon t’i kushtojë më shumë vëmendje kategorisë së avokatëve të cilët kanë rëndësi të veçantë për shtetin.

Avokatët e Shtetit janë përgjegjës për mbrojtjen e interesave të shtetit në rastet kur kemi të bëjmë me arbitrazhe, ku Shqipëria ka humbur jopak raste që i kanë sjellë kosto të larta në buxhet.

Ndryshimet e propozuara në disa nene kanë të bëjnë me funksionimin e zyrave vendore.

“Propozimi parashikon që kompetenca e tyre tokësore të mos parashikohet në ligj por në strukturën e institucionit, duke e bërë më fleksibël edhe shpërndarjen e ngarkesës. Nga ana tjetër, parashikimi me një akt normativ si ligji, duket jokoherent nisur edhe nga fakti që vetë harta gjyqësore miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave”, thuhet në relacionin që shoqëron projektligjin e nxjerrë për konsultim.

Në nenin 3 ligji është ndryshuar me qëllim që të parashikohet që vlerëismi për paaftësinë profesionale, të sjellë jo vetëm shkarkimin nga detyra pore dhe uljen në detyrë të avokatit të shtetit.

Neni 4 i draftit është ai që sipas relacionit “synon të ndryshojë dhe korrigjojë nenin 26/3 të ligjit në fuqi, i cili pavarësisht se në titullin e tij parashikon uljen në detyrë, nuk e trajton atë. Nga ana tjetër, ulja në detyrë propozohet si masë disiplinore për avokatët në nivel qendror, që duhet të jepet në përputhje me shkeljen e kryer. Ndërkohë, ndryshimi i propozuar përfshin lëvizjen paralele si të drejtë të avokatit të shtetit dhe parashikon zhvillimin e një procesi konkurrimi, por diskrecionin për caktimin e rregullave të tij, ia lë Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit në rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit të Avokaturës së Shtetit”.

Neni 7 i draftit të propozuar “shton një dispozitë të re e cila synon të përcaktojë rrethana për shkak të të cilave masa disiplinore individualizohet më drejtë në raport me shkeljen e kryer. Propozohet të shtohen dy lloje të reja masash disiplinore që janë: ulje në detyrë për një afat deri në gjashtë muaj dhe mbajtje deri në tridhjetë për qind e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj. Këto masa, vlerësohet se i shërbejnë realizimit të funksionit të procesit disiplinor në drejtim të individualizimit të drejtë të masës, por edhe funksionit parandalues të shkeljeve në të ardhmen”.

Të fundit