Flash News

BLOGU I EKONOMISË

Pse kompanitë e sigurimeve të luten për të të siguruar e më pas të nxijnë jetën për të marrë lekët kur bën aksident ?

Pse kompanitë e sigurimeve të luten për të të siguruar

Përgjigje:

I nderuar lexues. Tregu i sigurimeve në vetvete është një segment i tregut financiar ku bizneset dhe qytetarët përpiqen të “shpëtojnë” nga probabiliteti i ndodhjes së një dëmi (një ngjarje që shkakton pasoja negative financiare). Për të parandaluar një mundësi të tillë që shoqërohet me kosto financiare, bizneset dhe qytetarët e transferojnë këtë rrezik tek Kompanitë e Sigurimeve.

Për të përfituar këtë “privilegj”, pra për të hequr qafe rrezikun e kostove financiare që shkaktojnë dëme, bizneset dhe qytetarët duhet të paguajnë një çmim (quhet prim i kontratës së sigurimit), i cili është shumë herë më i vogël se sa kostoja e dëmit nëse ndodh. Këto prime janë të ardhura për kompanitë e sigurimit, të cilat janë institucione financiare të specializuara pikërisht për të marrë përsipër një rrezik të tillë, kuptohet duke u përpjekur të shpërndajnë rrezikun me mjete të ndryshme financiare.

Në thelb të këtij procesi të shpërndarjes së rrezikut, ata sigurojnë miliona biznese dhe/ose qytetarë të cilëve nuk u ndodh kurrë i njëjti dëm në të njëjtën kohë, ose në të shumtën e rasteve, nuk u ndodh fare.

Duhet të kuptojmë që edhe institucionet financiare janë biznese që priren nga maksimizimi i fitimit. Me fjalë të tjera ka një perceptim negativ në publik që institucionet financiare na marrin para kot, pa na ofruar asgjë kur realisht nuk është e vërteta. Ndërmjetësit financiarë (në këtë rast kompanitë e sigurimit) marrin përsipër rrezikun financiar dhe si të tilla, u duhet të administrojnë në mënyrë të suksesshme fluksin e të ardhurave nga primet që paguajnë qytetarët dhe shpenzimet që bëjnë për stafin si dhe shpenzimet për kostot financiare që paguajnë kur ndodhin dëmet.

Nëse shpenzimet për dëmet do të ishin më të mëdha se të ardhurat, është e logjikshme që këto institucione do të falimentonin.

Pra, pikërisht edhe sjellja e Kompanive të Sigurimit duhen parë si biznese. Bëjnë marketing dhe reklama për produktet dhe shërbimet që ofrojnë në mënyrë që të tërheqin sa më shumë klientë që blejnë policat e sigurimit. Kjo është arsyeja që jo vetëm kompanitë e sigurimit, por cdo biznes bën marketing që të afrojë klientë.

Ndërkohë që sa i përket vështirësisë në pagimin e dëmeve, kjo vjen për shkak të burokracisë administrative (pjesa dokumentare), e cila duhet patjetër të jetë e plotë dhe e saktë. Nëse kompanitë e sigurimeve nuk do ta bënin të saktë procesin dokumentar, abuzuesit do të shtoheshin dhe kjo do të rriste kostot financiare, duke u shkaktuar këtyre kompanive edhe falimentimin.

Pavarësisht këtij fakti, duhet thënë që në kushtet e mungesës së informacionit që kanë qytetarët në lidhje me procedurat, kompanitë e sigurimeve duhet të jenë më transparente në lidhje me procedurat si dhe të jenë ndihmuese për bizneset dhe qytetarët e dëmtuar, që të plotësojnë me korrektesë dokumentacionet. Kjo do të reduktonte klientelën e pakënaqur nga një shërbim i paplotë dhe do të përkthehej në më shumë besim tek qytetarët ndaj produkteve të sigurimit.

U përgjigj Artan Gjergji. Lexo biografinë e tij.

*.*.*

Keni një pyetje për ekspertët tanë? Dërgojeni duke klikuar këtu!

*.*.*

Refuzim për Përgjegjësi Ligjore (Disclaimer)

Kjo faqe interneti dhe blog me pyetje përgjigje është një rubrikë me karakter informativ, e cila në vetvete ka për qëllim informimin dhe edukimin pa pagesë të qytetarëve, në lidhje me cështje të ndryshme ekonomike e financiare. Portali Politiko dhe Ekspertët që u përgjigjen pyetjeve të qytetarëve, as vec e vec e as së bashku, nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore për cdo veprim që ndërmerret dhe/apo keqpërdoret nga kushdo bazuar në informacionin e shpërndarë në këtë blog/rubrikë për qëllime edukative dhe informative.

Të fundit