Flash News

Ditari i Opozitës

Gjata: Pse Gjykata nuk vepron në favor të 500 mijë familjeve që përfituan nga procesi i legalizimit?

Gjata: Pse Gjykata nuk vepron në favor të 500 mijë familjeve

Anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Çlirim Gjata, me anë të një deklarate për mediat, ngre pyetjen se përse nuk vepron Gjykata e Lartë në favor të 500 mijë familjeve shqiptare, që kanë përfituar nga procesi i legalizimit.

Sipas Gjatës, Gjykata e Lartë duhet që ta shqyrtojë këtë konflit, në Kolegjet e Bashkuara të saj për unifikim, ku të sanksionohet detyrimi për të zbatuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese.

Ai shton më tej se Gjykata e Lartë duhet të parandalojë çdo veprim të gjyqtarëve pa integritet për të shqyrtuar dhe vendosur në mënyrë abuzive për çështje të cilat, nuk mund të ngrihen pasi është vendosur nga Gjykata Kushtetuese, përndryshe do të cenohej siguria juridike e qindra mijëra pronarëve që kanë përfituar nga ky proces.

Deklarata e plotë: 

Përse Gjykata e Lartë nuk vepron, në zbatim tëVendimit nr. 35/2007 të Gjykates Kushtetuese, për të udhëzuar gjykatat e niveleve të ulta, në favor të mbi 500 mijë familjeve që kanë përfituar nga procesi i legalizimitduke unifikuar ceshtjen administrative Nr.31003-00082-00-2017 qe do te shqyrtohet ne Gjykaten e Larte me 29 shkurt, me Gjyqtar Relator Asim Vokshin?

A do tentoje Gjykata e Larte te rrezoje Vendimin Nr.35te Gjykates Kushtetuese dhe vete ligjin e legalizimeve, ne dem te mbi 500 mije familjeve qe kane perfituar nga ky proces?

Shoqata Kombёtare e tё Shpronёsuarve “Pronёsi me Drejtёsi”, paraqiti në vitin 2007, përpara Gjykatës Kushtetuese një kërkesë për shfuqizimin e disa neneve të ligjit nr.9482,të 3 prillit 2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”.

Në atë kohë kërkuesi pretendonte se legalizimi i ndërtimeve informale në favor të poseduesve të tyre, përbënte cënim të së drejtës së pronësisë së pronarëve apo ish-pronarëve.

Në këtë proces, Gjykata Kushtetuese arriti në konkluzionin, seekziston “interesi publik” që mund të justifikojë shpronësimin e pronarëve të ligjshëm dhe kalimin e pronave të tyre në pronësi të ndërtuesve të ndërtimeve pa leje.

Mbi bazën e këtij konkluzioni të përgjithshëm, të Gjykatës Kushtetuese, kjo e fundit, vendosi “Rrëzimin e kërkesës së shoqatës “Pronёsi me Drejtёsi”.

Kjo i japi rrugë më pas, ecurisë së procesit të legalizimit, i cili deri në ato momente ishte në hapat fillestarë.

Por çfarë hapash mori, Gjykata e Lartë, për të zbatuar këtë vendim të Gjykatës Kushtetuese. Sipas nenit 132 të Kushtetutës, Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim.

Gjykata e Lartë nuk ka ndërmarrë ndonjë vendim për tëunifikuar apo për njëhsuar praktikën gjyqësore.

Nëse pranohet cdo padi, që kundërshton, vetë procesin e legalizimit, atëherë nuk është vlera që kundërshtohet, por kundërshtohet vetë “interesi publik”.

As pas “reformës në drejtësi” dhe pas plotësimit me gjithë trupën gjyqësore, Gjykata e Lartë,nuk ka ndërmarrë asnjë hap që të rregullojë këtë çështje.

Gjykata e Larte ka detyrimin per te nxjerre nje vendim unifikues apo njehsues ne ceshtjenadministrative Nr. 31003-00082-00-2017

Do ta bëjë këtë apo do të tentoje te rrezoje me Vendim Gjykate Vendimin Nr.35/2007 te Gjykates Kushtetuese?

Se pari,janëmbi 500 mije familje qe kane perfituar nga procesi i legalizimit dhe kane marrë certifikaten e pronesise. Ndërkohë që, ish-pronaret e truallit mbi te cilin janë legalizuar ndertimet informale, jane shpronesuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të vitit 2008. Nëkëtë mënyrë, ata nuk legjitimohen ne ngritjen e nje padie per te kerkuar shfuqizimin e Lejes se Legalizimit, por kane te drejte ti drejtohen gjykates vetem per te kundershtuar vleren e shpronesimit te miratuar sipas Vendimit te Qeverise.

Në rastin konkret per ceshtjen administrative Nr.31003-00082-00-2017 qe do te shqyrtohet ne Gjykaten e Larte pas disa ditësh, rezulton se në kundershtim me Vendimin e Gjykates Kushtetuese, Gjyqtari A.Sejdi me Vendimin Nr. 4508 date 29 korrik 2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare ka vendosur:

-          “Konstatimin e pjesshem te pavlefshmerise absolute te aktit administrativ Leje Legalizimi dhe rregullimin e pasojave”

Ne vendimin e dhene, Gjyqtari Avni Sejdi ka dale mbi ligjin e zbatueshem dhe parimet e sanksionuara dhe te miratuara nga ligjvenesi.

Gjyqtari Avni Sejdi në këtë rast, ka tentuar të rrëzojë me vendim gjykate dhe vetë ligjin për legalizimin.

1.      Vendimi i mesiperm, eshte gjetur i pabazuar ne fakte, prova dhe ne ligj, nga Gjykata Administrative e Apelit Tirane, e cila me Vendim nr.3253 dt.13.10.2016, ka vendosur: “Ndryshimin e Vendim nr.4508 dt.29.07.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe Rrezimin e padise si te pambeshtetur ne prova e ligj.

 

Kjo çështje, është ngritur dhe pranë Komisionittë Pavarur të Kualifikimit, gjatë procedurave të vettingut të këtij gjyqtari. KPK me Vendim Nr. 733, 19 janar 2024, ka vendosur “Shkarkimin nga detyra e Gjyqtarit Z. Avni Sejdi” .

Ne permbajtje te ketij Vendimi, KPK, në kriterin e aftësive porofesionale, ka trajtuar ndër të tjera edhe praktikën gjyqësore të Vendimit Nr. 4508 tw 29 korrikut 2014 te Gjyqtarit Sejdi, qe i perket ceshtjes administrative qw shqyrtohet në Gjykatwn e Lartw, mw 29 shkurt.

 

-          Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në analizë të Vendim Nr. 4508 date 29.07.2014, te gjyqtarit Avni Sejdi,  ka konkluduar se :

 

“ 176.12 Në përfundim, Komisioni vlerëson se subjekti ka demonstruar mangësi në aspektin e njohurive ligjore, në kuptim të nenit 72, pika 2 e ligjit nr. 96/2016, dhe në aspektin e arsyetimit ligjor, në kuptim të nenit 72/3 të ligjit nr. 96/2016 në lidhje me cilësinë e analizës dhe argumentimit të vendimit, si dhe ka cenuar të drejtën e pronësisë së palëve të paditura, duke vendosur çregjistrimin e pasurisë në emër të tyre, pa analizuar vlefshmërinë e akteve nëpërmjet të cilave ishte përfituar kjo pasuri.

 

A do lejohen më veprime abuzive dhe korruptive, si ato te Gjyqtarit Sejdi per te shkaterruar qellimisht procesin e legalizimit te certifikuar nga Vendimi Nr.35/2007 i Gjykates Kushtetuese?

Gjykata e Larte, duhet që ta kalojë këtë çështje për shqyrtim, në Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, dhe te dale me nje vendim unifikues per kete proecs kaq te rendesishem dhe jetik per qindra mijera familje qe kane perfituar nga procesi i legalizimit.

 

Gjykata e Latë, duhet të ndërmarrë një vendim unifikues, për të parandaluar, cdo veprim, të gjyqtarëve pa integritet, për të shqyrtuar në menyre abuzive ceshtje te cilat, nuk mund të ngrihen, nga subjekte që nuk legjitimohen, ndërkohë që ata janë shpronesuar për interes publik, me vendim qeverie. Sepse ata nuk mund të kërkojne pavlefshmerine e procesit te legalizimit dhe te cenojne sigurine juridike te qindra mijera pronareve qe kane perfituar nga ky proces, por mundet të ankohen në rrugë gjyqësore, vetëm për vlerën e kompensimit, nëse kjo vlerë e caktuar nga shteti, nuk është një masë shpërblimi e drejtë sipas tyre.

 

 

 

Të fundit