Flash News

E-TJERA

Bashkitë “harrojnë” të mbledhin borxhet, qindra milionë lekë të pa arkëtuara

Bashkitë “harrojnë” të mbledhin borxhet, qindra

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar një seri raportesh për kontrolle në Bashki të ndryshme në vend dhe emëruesi i përbashkët në të gjithë raportet janë detyrimet e pa mbledhura nga ana e këtyre institucioneve.

Kështu KLSH i ka rekomanduar Bashkisë Berat që të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 382.5 milionë lekë nga taksapaguesit të biznesit, institucione shtetërore, familjarë, fermerë, individë etj, vlerën prej 3.8 milionë lekë të gjobave të vëna nga IMT për kundra vajtje nga personat fizik/juridik, si dhe vlerën prej 1.5 milionë lekë të tarifës së qirasë nga qiramarrësit e aseteve në pronë/përdorim të Bashkisë.

Një tjetër bashki që duket se ka të njëjtin problem është edhe në Bashkinë Krujë ku rezulton se gjendja e debitorëve progresiv për subjektet fizik/juridik, në fund të vitit 2022 rezultojnë 2,412 subjekte debitorë në vlerën 613 milionë lekë, ndërsa detyrim i krijuar gjatë vitit 2023 rezulton në vlerën 102 milionë lekë, dhe në fund të vitit 2023 rezultojnë 2488 subjekte në vlerën 715 milionë lekë.

Në Bashkinë Durrës KLSH konstaton se vlera e debitorëve nga taksat dhe tarifat vendore në fund të vitit 2022 prej 165 milionë lekë, është e pasaktë, pasi kjo vlerë i përket vlerës debitorëve të krijuar në vitin ushtrimor 2022. Nga të dhënat e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore vlera progresive në datë 31.12.2022 e debitorëve nga taksat dhe tarifat vendore është në vlerën 799 milionë lekë, duke sjellë një mosrakordim për vlerën 634 milionë lekë.

Në Bashkinë e Korçës audituesit kanë dalë në përfundimin se detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve, në vlerën 203 milionë lekë kurse detyrime nga taksat dhe tarifat vendore për familjet në vlerën 234 milionë lekë.

Një auditim i ngjashëm në Skrapar ka nxjerrë gjithashtu detyrime të papaguara dhe të pa arkëtuara nga ana e Bashkisë.

Konkretisht nga auditimi i të dhënave në lidhje me detyrimet e tatimpaguesit nga taksat dhe tarifat vendore që kanë ndaj Bashkisë Skrapar, u konstatua se deri më datën 31.12.2022, borxhi tatimor është në vlerën 85.8 milionë lekë. “Përgjatë vitit 2022 vlera debitore e krijuar është 9 milionë lekë, si dhe vlera debitore e krijuar gjatë vitit 2023 është 10.6 milionë lekë.

Për Bashkinë e Fierit KLSH ka nënvizuar se nuk janë marrë masa të plota për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura nga debitorët, duke bërë që detyrimet e pa arkëtuara për taksat dhe tarifat vendore në mënyrë progresive më datën 31.12.2022, në kenë vlerën 236.8 milionë lekë.

Në të gjithë rastet KLSH ka kërkuar që të merren masa për arkëtimin e këtyre detyrimeve nga ana e Bashkive./ Monitor

Të fundit