Flash News

E-TJERA

Fondi prej 100 mln lekë, Këshilltarët e opozitës ankimojnë vendimin për ndryshimet dhe shtesat në buxhet për Shkodrën

Fondi prej 100 mln lekë, Këshilltarët e opozitës

Këshilltarët e opozitës kanë depozituar në prefekturë, ankimimin në lidhje me "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Shkodër".

Këshilltarët drejtuar Majlinda Angoni, Prefekte e Qarkut Shkodër, shprehen se ky projekt-vendim para se të shqyrtohej nga Këshilli Bashkiak, duhej të kalonte për konsultim me publikun, detyrim që pëcaktohet ne nenet 18 e 54 germa dh, e, te ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe neni 51 i.

Po ashtu ata u shprehën se  Kryesia e Këshillit merr vendim për kalim të projekt-aktit në proces konsultimi publik kurse kryetari i Këshillit i kalon projekt-aktin Komisionit të Përhershëm që mbulon fushën e veprimtarisë përkatëse, për planifikimin dhe realizimin e konsultimit publik, duke përcaktuar afatet përkatëse të realizimit të procesit.

Pjesë nga ankimimi

E nderuar, znj. Majlinda Angoni, Prefekte e Qarkut Shkodër.

 Me datë 13/09/2023 ditë e mërkurë, ora 17:00, është zhvilluar mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër, me rend dite bashkëlidhur kësaj ankese. Rendi i ditës parashikonte për shqyrtim disa projekt vendime ndër to edhe projekt vendimin "Për një ndryshim në VKB nr. 71, datë 27.12.2022 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë Shkodër", i ndryshuar. Ky vendim është miratuar me shumicë votash, por ka disa shkelje ligjore, të cilat i kemi parashtruar fillimisht në konisionet e këshillit dhe në mbledhjen e dt. 13.09.2023, po i paraqesim më poshtë:

 Së pari, ky projekt-vendim para se të shqyrtohej nga Këshilli Bashkiak, duhej të kalonte për konsultim me publikun, detyrim qe pëcaktohet ne nenet 18 e 54 germa dh, e, te ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" si dhe neni 51 i

 Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkoder. Sipas udhezimit te Rregullores për konsultim me publikun, Kryetari i Këshillit, në konsultim me Sekretarin e Këshillit, i paraqet Kryesisë së Këshillit propozimin për kalim në konsultim publik të projekt-aktit, kur ky i fundit klasifikohet si i tillë.

 2. Kryesia e Këshillit merr vendim për kalim të projekt-aktit në proces konsultimi publik.

3. Kryetari i Këshillit i kalon projekt-aktin Komisionit të Përhershëm që mbulon

 fushën e veprimtarisë përkatëse, për planifikimin dhe realizimin e konsultimit publik, duke përcaktuar afatet përkatëse të realizimit të procesit.

4. Komisioni i Përhershëm shqyrton projekt-aktin dhe përgatit:

 o Kalendarin e Konsultimit Publik o Njoftimin e Konsultimit Publik

 o Organizimin dhe drejtimin e takimeve publike. o Cakton detyra për Sekretarin për njoftimin, organizimin dhe mbarëvajtjen

 procesit.

 5. Sekretari i Këshillit (Sekretariati) asiston Komisionin në procesin e planifikimit dhe realizimit të konsultimit publik.

 Bazuar tek Regullorja për Konsultimin Publik dhe mardhëdhenien me mediat, Njoftimi i Konsultimit Publik publikohet:

 - Ne faqen ëeb të bashkisë Regjistrin elektronik të konsultimit publik - Në mediat sociale zyrtare të Këshillit;

 - Ju dërgohet grupeve të interesit nëpërmjet postës elektronike;

 - Nëpërmjet mediave lokale (nëse ka të tilla). - Duke e publikuar në gazetat vendore (nëse ka të tilla).

 - Nëpërmjet një lajmërim publik, i cili afishohet në mjedise publike në qëndër, lagje, njësi administrative, qëndër fshati, nëpërmjet ndërlidhësit komunitar në lagjet e qytetit apo kryetarët e fshatrave, në rastet kur takimet bëhen në lagje apo fshat;

 Gjatë konsultimit publik të realizuar nëpërmjet një takimi publik të cdo lloj forme, regullorja parashikon mbajtjen dhe bërjen publike të procesverbalit të  takimit.

 Qytetarëve u jepet kohë e mjaftueshme për të dërguar rekomandimet dhe mendimet e tyre në lidhje me cështjen që konsultohet.

 Në zbatim të Regullores "Për konsultimin publik dhe marrëdhenien me median", përmbledhja e rekomandimeve:

 I dergohet Kryetarit të Bashkisë për opinion; I vihet në dispozicion Komisionit të Përhershëm të Këshillit  duhet të trajtojë projekt- vendimin.

 I dërgohet me postë elektronike çdo këshilltari Bëhet publike në faqen e internetit të Këshillit /Regjistrin Elektronik

 Pas dërgimit të përmbledhjes së rekomandimeve të grumbulluara gjatë procesit të konsultimit publik Kryetarit të Bashkisë, koordinimi midis Këshillit dhe Kryetarit përbën një element kye në suksesin e procesit.

 Në rastin konkret, perderisa ligji kerkon konsultim me publikun, duhej të hiqej nga rendi i dites dhe te zbatohej procedura ligjore per kosultim me publikun.

Një pjesë e këtij fondi shkon për:

 - Blerje e pajisjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit: kompjutera, laptop-ë, printera, aparate fotografike, dron, videokamera. Fondi total 10 milion lekë.

 Nuk dihet, as nuk përcaktohet numër total për çdo pajisje që nevojitet të blihet e re. Nuk dimë sa kompjutera, laptop-ë, printera, videokamera, drone dhe aparate fotografike do blejë Bashkia me fondin prej 100 milion.

 S'ka çmim reference, sa kushton secila prej pajisjeve që do blihen?! Sa kushton 1 kompjuter, 1 laptop, 1 printer, 1 aparat fotografik, I dron, 1 videokamera.

 Sa më sipër, bazuar në Ligjin Nr. 107/2016 datë 27.10.2016 "Për Prefektin e Qarkut" neni 16 pika 2 gërma "b", (i), në Ligjin Nr.139/2015"Për vetëqeverisjen vendore", neni 8 pikat 1 dhe 2, neni 9, pika 1 germa "b" dhe pika 2, ktheni për rishqyrtim, Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shkodër "Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë shkodër, i ndryshuar.

  Ankim 

Dokumenta bashkëngjitur

Të fundit