Flash News

E-TJERA

Ligji i punës mundon kompanitë shqiptare, probleme me kualifikimin e punonjësve dhe licencat

Ligji i punës mundon kompanitë shqiptare, probleme me kualifikimin e

Respektimi i ligjeve të punës është një çështje e vazhdueshme në kompanitë publike në Shqipëri, sipas një raporti të fundit të Departamentit të Auditimit të Kompanive Publike dhe Investimeve të Huaja të publikuar këtë javë.

Gjatë gjithë vitit 2022, Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja ka kryer 26 auditime, nga të cilat 18 janë kryer në shoqëri aksionare, gjashtë në projekte me financim të huaj dhe dy për zbatimin e rekomandimeve në auditimet e mëparshme, shkruan EURACTIV.

“Mungesa e analizës së çështjeve rregullatore, ekonomike dhe financiare nga ana e shoqërive aksionare; Probleme në fushën e rekrutimit të personelit si emërime, shkarkime, pezullime, dorëheqje, ndryshime në pozicione dhe ndryshime pagash pa dhënë shpjegimet përkatëse, apo sistem pagash të diferencuar dhe të pabazuar; Shpenzim joefektiv i fondeve si pasojë e ndërprerjes së paligjshme të marrëdhënieve të punës”, thuhet në raport.

Një çështje tjetër e identifikuar ishin procedurat e prokurimit. Auditimi konstatoi raste të menaxhimit të paligjshëm të fondeve publike, skualifikime të padrejta të operatorëve ekonomikë, kritere jo sipas zërave të buxhetit, probleme me kategoritë e licencave dhe numrin e punonjësve.

“Probleme në procedurat e prokurimit dhe realizimin e punimeve që lidhen me favorizimin e operatorëve ekonomikë, specifikimet teknike që nuk garantojnë cilësinë e kërkuar, përzgjedhjen e metodës së vlerësimit në kundërshtim me parimet e përcaktuara, si dhe përfitime të padrejta të fondeve si rezultat i likuidimin e punëve/shërbimeve të papërfunduara”, thuhet në raport.

Në auditimet e Departamentit nga janari deri në dhjetor 2022, në institucionet e audituara janë adresuar 807 rekomandime, nga të cilat 467 masa organizative, 136 masa disiplinore, 35 masa administrative, 74 masa kompensimi dhe 95 masa për menaxhim ekonomik, efikasitet dhe efektivitet të fondeve publike.

Por nuk është vetëm me kompanitë publike ku ka çështje në lidhje me ligjet e punës. Sipas Indeksit Global të të Drejtave 2022 për të drejtat e punëtorëve, Shqipëria është kategorizuar si shkelëse e rregullt e të drejtave, së bashku me Bullgarinë, Meksikën, Liberinë dhe Britaninë e Madhe.

Kjo përkufizohet kur qeveritë dhe kompanitë ndërhyjnë rregullisht në të drejtat kolektive të punës ose nuk arrijnë të garantojnë aspekte thelbësore të tyre, si dhe ka prani të mangësive në ligje që bëjnë të mundur shkeljet e shpeshta.

Sipas Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Shqipëria ka bërë progres gjatë dy dekadave të fundit, por ka ende disa sfida të tregut të punës.

“Problemet kryesore rreth kushteve të punës dhe mbrojtjes sociale janë aksidentet e shumta në punë, nivelet e ulëta të pagave dhe mbulimi i pamjaftueshëm i sistemit të sigurimeve shoqërore,” theksojnë ata.

Ndërsa është e vështirë të gjesh statistika konkrete, vlerësohet se deri në një e treta e popullsisë është e punësuar në mënyrë informale ose ka paga të parregullta ose kontrata pune.

Të fundit