Flash News

E-TJERA

Zbardhet pr.ligji për kultivimin e kanabisit mjekësor, kriteret që duhet të plotësojnë kultivuesit

Zbardhet pr.ligji për kultivimin e kanabisit mjekësor, kriteret

Qeveria ka hedhur për konsultim publik projektligjin “Për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale”.

Bazuar në projektligjin e qeverisë, parashikohte krijimi i Agjencisë Kombëtare dhe Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj.

Agjencia në fjalë do të jetë institucioni përgjegjës për të monitoruar zbatimin e ligjeve dhe rregullave të parashikuara në projektligj, lidhur me kultivimin dhe përpunimin e kanabisit mjekësor dhe nënprodukteve të tij.

Agjencia do të ketë selinë e saj në Tiranë, në varësi të ministrit të Shëndetësisë. AJo do të hartojë kriteret kriteret e vlerësimit të aplikuesve bazuar në këtë ligj dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij, do të organizojë procedurat për dhënien e licencës për kultivimin dhe përpunimin e bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore, do të rivlerësojë çdo tre vjet, përmbushjen e kushteve të dhënies së licencës.

Agjencia ka për detyrë të garantojë zhvillimin e veprimtarisë nga subjektet e licensuara dhe të lejuara për kultivimin e kanabisit mjekësor, në përputhje me kushtet dhe kriteret e përcaktuara.

AGjencia kryen inspektimet sipas ligjit dhe koordinon veprimtarinë me Policinë e Shtetit dhe institucione të tjera, kombëtare apo ndërkombëtare, me të cilat Shqipëria ka marrëveshje, në fushën e luftës ndaj përdorimit, trafikut të narkotikëve dhe ndaj pastrimit të të ardhurave prej aktivitetit të paligjshëm.

Pranë agjencisë do të ngrihet edhe Komisioni i Licencave i cili do të bëjë shqyrtimin dhe vlerësimin e aplikantëve. Licenca për kultivimin dhe prodhimin e kanabisit apo nënprodukteve të saj do të jepet për një periudhë 15-vjeçare, me të drejtë rinovimi.

Licenca miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar mbi procedurën përzgjedhëse, të organizuar nga Agjencia. Sipërfaqja totale e lejuar për kultivimin e bimës së kanabisit për qëllime mjekësore nuk mund të jetë më e madhe se 150 hektarë në rang kombëtar.

Kundërvajtjet

1.      Kur nuk përbëjnë vepër penale, shkeljet e dispozitave të këtij ligji përbëjne kundërvajtje administrative dhe do të dënohen me një gjobë deri në masën 5.000.000 (pesë milionë) Lekë, nëse:

a.    Bën reklamë për prodhimin, në mënyrë direkte ose indirekte, ose bën shitje direkte; me pakicë;

b.   Nuk zbaton masat e shprehura me vendim nga inspektori mbikëqyrës;

ç. Pengon procesin e marrjes së mostrave;

c.    Kultivon  kanabis për qëllime industriale, pa kontratë paraprake dhe në kushte të shkeljes së ligjit;

d.   Kur ka mbjellë dhe administruar sipërfaqe më të mëdha me kanabis industrial, ose kur regjistrimin e sipërfaqeve nuk e ka kryer brenda afatit të parashikuar;

gj. Nuk deklaron sipërfaqet në të cilat kultivon kanabis për qëllime mjekësore dhe/ose kanabis për qëllime industriale;

e.    Kryen proçese për të cilat nuk është i autorizuar ose nuk dorëzon brenda afatit të parashikuar në ligj raportet e nevojshme për institucionet mbikëqyrëse dhe kontrolluese;

f.    Tejkalon afatin e caktuar për grumbullimin e sasive të prodhuara të kashtës së kanabis për qëllime mjekësore dhe/ose kanabis për qëllime industriale;

g.   Nuk e njofton ministrinë përgjegjëse për rendin dhe sigurinë publike, ministrinë përgjegjëse për bujqësinë dhe ministrinë përgjegjësë për shëndetësinë për çdo gjendje që tregon dyshim se kanabisi ose pjesë të bimëve janë përdorur ose do të mund të përdoren për prodhimin e lëndëve psikoaktive;

h.   Kultivon kanabis për qëllime industriale pa autorizimin përkatës;

i.     Nuk mban Regjistër për sasinë e prodhuar dhe atë të blerë të kanabisit për qëllime mjekësore dhe/ose industriale nuk dorëzon raportin brenda afateve ligjore tek autoritetet mbikëqyrëse;

j.        Punon në kushte që janë në kundërshtim me autorizimin e dhënë;

k.      Nuk përsërit kërkesën për ripërtëritjen e lejeve;

th. Reklamon produktet me bazë kanabis në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të fshehtë;

Të fundit