Flash News

E-TJERA

Rritja e çmimit të energjisë, ERE njofton mbledhje Bordi; ç’pritet të diskutohet

Rritja e çmimit të energjisë, ERE njofton mbledhje Bordi;

Enti Rregullator i Energjisë, ERE ka njoftuar nesër një mbledhje bordit ditën, ku në fokus të diskutimit do të jetë rritja e çmimit të energjisë elektrike mbi fashën 800kWh.

Në njoftim thuhet se në mbledhje do të diskutohet për një ndryshim në vendimin e 23 shtatorit të bordit të ERE-s, “Mbi miratimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike prej 42 lekë/kËh për konsumin mbi 800 kWh/muaj për klientët familjarë për periudhën 1 Tetor – 31 Dhjetor 2022.

Kujtojmë se qeveria u tërhoq një ditë para se të nisje aplikimi i vendimit, por më vonë paralajmëroi se fasha mund të aplikohet në nëntor.

Njoftimi

Datë 07.10.2022, ora 14:00 mbledhje e Bordit të ERE-s:

Në zbatim të (i) nenit 13 dhe 16, të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; i ndryshuar, ligjit Nr.8480, date 27.5.1999 për “Funksionimin e organeve kolegjiale te administratës shtetërore dhe enteve publike, (ii) të Rregullores së Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 199, datë 27.11.2020 dhe (iii), të Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016, njoftojmë se ditën e Premte datë 07.10.2022, ora 14:00, do të zhvillohet mbledhja nr. 44 e Bordit të ERE-s, sipas këtij rendi dite:

‘Për një ndryshim në vendimin nr. 242, datë 23.09.2022, të bordit të ERE-s, “Mbi miratimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike prej 42 lekë/kËh për konsumin mbi 800 kËh/muaj për klientët familjarë për periudhën 1 Tetor – 31 Dhjetor 2022”

 

Të fundit