Kërkesa e Ballës te Krimet e Rënda, Basha: Paraqitja në një gjykatë jokompetente, lajthitje juridike dhe mungesë vëmendjeje

Gjykata e Krimeve të Rënda praroi kërkesën e kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke shpallur moskompetencën për akuzën e ngritur nga Taulant Balla.

Në argumentat drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda, Basha shpreh fillimisht vlerësimin për shpejtësinë me të cilën Gjykata ka proceduar me trajtimin e kësaj kërkese, teksa shton se “dëshiroj të besoj dhe uroj që kjo shpejtësi maksimale në trajtimin e kësaj kërkese për gjykim, është një standard që Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda e aplikon në çdo çështje penale që paraqitet aty, përfshirë çështjet penale për vepra të rënda penale si trafikimi i lëndëve narkotike, trafikimi i qenieve njerëzore, pjesëmarrja në grupe të strukturara kriminale apo organizata kriminale, korrupsion, etj”.

Por, vijon më tej, Basha, referuar dispozitës tranzitore të përfshirë në Kodin e Procedurës Penale, si dhe Vendimit Njësues të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, deri në momentin e krijimit të Gjykatës kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, shqyrtimi i kërkesës për gjykim ndaj një deputeti, për veprën penale “Shpifje”, është në kompetencën lëndore të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe apeleve me juridiksion të përgjithshëm penal.

Në rastin konkret, kompetenca lëndore për gjykimin e kësaj kërkese i përket Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

“Si rregull, në kushtet kur viktima akuzues Taulant Balla, është deputet i Kuvendit të Shqipërisë, dhe ka votuar, pas shqyrtimit, ndryshimet që i janë bërë Kodit të Procedurës Penale, ai prezumohet se ka dijeni të plotë që shqyrtimi i kërkesës që ka paraqitur nuk është në kompetencën e Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, sipas legjislacionit procedural në fuqi.

Mirëpo, ne duam të besojmë se paraqitja e saj në një gjykatë jokompetente ka ndodhur si pasojë e një lajthitje juridike momentale dhe mungesës së vëmendjes e kujdesit të duhur nga ana e viktimës akuzues. Duke e prezumuar rrethanën e mësipërme, vlerësojmë se viktima akuzues ka interes, njëlloj edhe si i akuzuari, që kërkesa të shqyrtohet nga gjykata kompetente, sa më parë të jetë e mundur”, shprehet Basha.

Në këto kushte, kreu i PD-së kërkoi nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda:

Pranimin e kësaj kërkese paraprake;

Të shpallë me vendim moskompetencën e vet, për shkak se vepra penale “Shpifje” për të cilën është paraqitur kërkesa për gjykim nuk është në kompetencën lëndore të kësaj Gjykate;

Të urdhërojë dërgimin e akteve gjykatës kompetente dhe konkretisht Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.