BLOGU I EKONOMISË

Sa është kufiri i lekëve për biznesin e vogël që të mos kalojë në biznes të madh?

Sa është kufiri i lekëve për biznesin e vogël që

Përgjigje:

I nderuar lexues. Pyetja juaj lë të kuptosh tendencën e një biznesi që kërkon të “modifikojë” xhiron e tij në mënyrë që të kategorizohet në një klasë më të ulët të detyrimit tatimor. Për korrektesë ligjore na duhet t’ju themi që kjo është një shkelje e kuadrit ligjor dhe rregullativ dhe në asnjë formë apo mënyrë nuk ua këshillojmë.

Gjithashtu, kushdo që ju thotë se do ju ndihmojë në këtë drejtim nuk bën një veprim të drejtë dhe mund t’ju lërë të zbuluar kundrejt zbatueshmërisë ligjore nga organet ligjzbatuese (drejtoria tatimore dhe institucione të tjera).

Sa i përket karakterit informativ të pyetjes suaj ju bëjmë me dije se bazuar në Nenin 10 te Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, çdo subjekt i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim (xhiro) më e vogël ose e barabartë me 8.000.000 lekë të reja (ose 80,000,000 lekë të vjetra), është subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.

Me fjalë të tjera nëse kalon kufirin 8.000.000 lekë të reja biznesi juaj automatikisht kategorizohet nga subjekt “Biznes i Vogël” në subjekt “Biznes i Madh”. Kategorizimi i biznesit tuaj si Biznes i Madh bën që subjekti juaj t’i nënshtrohet tatimit mbi fitimin sipas Nenit 16 e vijues te Ligjit Nr. 8438, Datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar.

Nëse jeni Biznes i Vogël, përqindja (shkalla) tatimore që aplikohet mbi fitimin e subjektit tuaj është zero (0%), edhe kur klasifikohesh si Biznes i Madh me qarkullim nga 8.000.000 – 14.000.000 lekë shkalla tatimore është 0%, ndërsa mbi 14.000.000 lekë shkalla tatimore është 15% (Nenit 18 i Ligjit Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar).

U përgjigj Florjan Gjoka. Lexo biografinë

Keni një pyetje për ekspertët tanë? Dërgojeni duke klikuar këtu!

***

Refuzim për Përgjegjësi Ligjore (Disclaimer)

Kjo faqe interneti dhe blog me pyetje përgjigje është një rubrikë me karakter informativ, e cila në vetvete ka për qëllim informimin dhe edukimin pa pagesë të qytetarëve, në lidhje me cështje të ndryshme ekonomike e financiare. Portali Politiko dhe Ekspertët që u përgjigjen pyetjeve të qytetarëve, as vec e vec e as së bashku, nuk marrin asnjë përgjegjësi ligjore për cdo veprim që ndërmerret dhe/apo keqpërdoret nga kushdo bazuar në informacionin e shpërndarë në këtë blog/rubrikë për qëllime edukative dhe informative.

Të fundit