Flash News

E-TJERA

The closure of the Turkish college in Tirana, the Helsinki Committee: It does not meet the standards, the decision should be reviewed

The closure of the Turkish college in Tirana, the Helsinki Committee: It does

The Albanian Committee of Helsinki has reacted to the government's decision to close the non-public Turkish college "Mehmet Akif Ersoy".

In the press statement, the ASC says that the government's decision does not meet the standards of a regular process and that in the decision the government only mentions the college's obligations, but not the motives and reasons for its closure.

According to KSHH, the government has gone to the harshest measure and requires the review of the decision by the relevant authorities.

"The procedures of the authorities for the closure of the Turkish College "Mehmet Akif Ersoy" do not meet the standards of due process, resulting in the granting of a harsh, hasty, disproportionate measure and with harmful consequences

Getting familiar with this Decision of the Council of Ministers, it draws attention to the fact that it only mentions the obligations of the private pre-university educational institution and not the concrete reasons or motives as well as the violations of the law that conditioned the approval for the closure of this school. This decision does not meet the essential standards of reasoning, as an administrative act with consequences for the parties, but also for the students and their parents who have entrusted the Foundation with their education. According to the jurisprudence standards of the Constitutional Court, in addition to the formal elements, the administrative act must be clear and contain, in addition to the explanation of the factual situation on which it was taken, a summary explanation of the result of the administrative investigation and evaluation of the evidence, the basis legal act,

Referring to Article 42 of Law 69/2012, the licensing of these institutions is done according to the provisions of Law no. 10081, dated 23.2.2009 "On licenses, authorizations and permits in the Republic of Albania", amended. Article 12/3 of the above law stipulates that: before taking the revocation decision, the competent body, as a rule, orders the re-fulfillment of the criteria or the correction of violations of obligations, within a reasonable time, without suspension of the title and/or suspension of the title, for a reasonable period, until the implementation of the order for the re-fulfillment of the criteria or the correction of violations of obligations.

Nga përmbajtja e dispozitës që përmendëm më lart dhe korrespondenca midis shkollës dhe Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve dhe Licencave, nuk rezulton të jetë caktuar ndonjë afat për kushtet që duheshin plotësuar dhe as është marrë ndonjë vendim për pezullimin e licencës deri në plotësimin e tyre.

Sipas nenit 70, pika 2 e ligjit 69/2012, Inspektorati që ka kontrolluar gjendjen e godinës, kur është e nevojshme vendos veç dënimit kryesor (paralajmërim ose gjobë) edhe “urdhërimin e subjektit të inspektimit për të korrigjuar shkeljet e konstatuara dhe për të eliminuar pasojat e tyre, duke përcaktuar edhe një afat të arsyeshëm për këtë qëllim.”

Në Udhëzimin nr. 15, datë 12.07.2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencave,  në pikën 7.1 të kreut parashikohet se  në rastet kur kërkesa e subjektit nuk miratohet, vendimi refuzues duhet të përcaktojë qartë shkaqet e refuzimit, të shprehura në mënyrë të tillë që kërkuesi të kuptojë se ç ‘masa duhet të marrë që, me një aplikim të dytë, të mund të pajiset me licencën e kërkuar.

Zbatimi i udhëzimit të mësipërm nuk rezulton të jetë zbatuar, përkundrazi është kaluar në masën më të ashpër dhe të pamotivuar, siç është edhe mbyllja e shkollës dhe mosdhënia e licencës së re.

KShH, duke patur parasysh ato që u thanë më lart, si dhe interesin që ka vazhdimi normal i shkollës (për 159 nxënëse), vlerëson se masa e mbylljes së shkollës është jo në përputhje me kërkesat e parashikuara në dispozitat e mësipërme ligjore, si dhe përbën një masë të nxituar, jo proporcionale dhe me pasoja të dëmshme.

KShH vlerëson se në rastin e mbylljes së këtij institucioni arsimor privat para universitar, nuk janë respektuar standardet e procesit të rregullt që kërkon neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Në vendimin nr. 25, datë 10.05.2021 të Gjykatës Kushtetuese theksohet se e drejta për proces të rregullt ligjor nuk kufizohet vetëm në procesin gjyqësor, por përfshin edhe atë me karakter administrativ. Njohja paraprake e personit me faktet që e ngarkojnë atë me përgjegjësi, respektimi i së drejtës për t’u dëgjuar dhe mbrojtur, nëpërmjet dhënies së sqarimeve paraprake, ashtu dhe gjatë shqyrtimit të çështjes, janë disa nga elementet bazë që garantojnë të drejtën kushtetuese të cilitdo për proces të rregullt ligjor.

Also, it is worth noting that in the practice of the European Court of Human Rights, special attention has been paid to the problem of education. Thus, e.g. in one of its cases (Timishev v. Russia) it is stated that in a democratic society the right to education plays such a fundamental role that a restrictive interpretation would not be in accordance with the purpose of the first sentence of Article 2 of Protocol No. 1 of the Convention" , it is stated in the statement of the KSH.

Latest news