Flash News

E-TJERA

The assets of the former Director of Taxes in Vlora are seized

The assets of the former Director of Taxes in Vlora are seized

The Prosecutor's Office of Vlora has seized the assets of the former Director of Taxes in Vlora, Edison Frakulla. The latter was convicted for "Passive corruption of persons exercising public functions".

Specifically, Frakull was seized a m2 land area worth 800,000 Lek, an apartment with a floor area of ​​49.30 m2 and a veranda with a floor area of ​​21.8 m2, purchased according to contract no. 615 rep 182 col, dated 22.02.2019, for the value of 49,690 Euros, registered in the name of EF ; Property no. 109/239+2-5, vol 46 pg 13, ZK 3292 Tirana, apartment type 81 m2; apartment with a floor area of ​​81 m2, purchased according to contract no. 615 rep 182 col dated 22.02.2019, for the value of 56,710 Euros, registered in the name of EF

Notice:

On 01/12/2022, the Prosecutor's Office at the Court of First Instance of Vlorë, based on Law no. 10192 dated 03/12/2009 "On the prevention and attack of organized crime, trafficking and corruption through preventive measures against wealth" of amended, registered the property proceeding with no. 01, in charge of citizen EF

This property proceeding was registered on the basis of the referral of the judicial police to the Vlora Local Police Directorate as well as after the administration of the acts of the criminal proceeding with no. 509 of 2019.

It turns out that the EF citizen was arrested by the police of Vlora on 03/06/2006, for the criminal offense of "Passive corruption of persons exercising public functions", provided by article 259 of the Criminal Code. With the criminal decision no. 380 dated 08.11.2006 of the Court of First Instance of Vlora, he was found guilty of the criminal offense of "Passive corruption of persons exercising public functions", provided for by article 259 of the Criminal Code, and was sentenced to 16 months in prison and 1 million Lek fine.

This decision has become final as it has not been appealed.

At the end of the verifications carried out as well as after the administration of the acts of criminal proceedings with no. 509 of 2019 (registered for article 287 of the Criminal Code), it was found that the EF citizen owns and disposes of assets that are not justified by income legally realized over the years.

From the analysis of the facts and the administered documentation regarding the assets of the EF citizen and his family members, it is proven that:

Së pari, pasuritë e evidentuara janë pasuri që plotësojnë kriteret e parashikuara nga neni 11 i ligjit nr.10192 datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë″, pasi jo vetëm ekziston dyshimi i arsyeshëm por është e provuar se shtetasi E. F., ka qënë i përfshirë në veprimtarinë kriminale të veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike″, parashikuar nga neni 259 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si dhe pasuritë në fjalë janë krijuar pas përfshirjes së këtij shtetasi në veprimtarinë kriminale të mësipërme.

Së dyti, pasuritë e evidentuara, zotërohen nga shtetasi i sipërpërmendur si subjekt i ligjit dhe ekzistojnë prova konkrete se janë të pajustifikuara. Duke u krahasuar, rezulton se vlera e tyre nuk iu përgjigjet nivelit të të ardhurave dhe të fitimeve të realizuara në rrugë të ligjshme, në vlerën dhe masën e përcaktuar në aktin e ekspertimit kontabël të kryer.(-13,960,441 lekë).

Së treti, ka arsye të bazuara për të besuar se lidhur me pasuritë e mësipërme ekziston rreziku real për humbjen, marrjen apo për transferimin e saj tek persona të tjerë, me qëllim për të bërë të pamundur konfiskimin e këtyre pasurive.

Në funksion të këtij procedimi pasuror, është kërkuar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, sekuestrimi i pasurive, si më poshtë:

Pasuria nr.6/1 ZK 1012 Aliban Vlorë, vol 1 faqe 98 llojit tokë Arë me sip 2900 m2, blerë nga shtetasi E. F., shtetasit Dh.Q., etj, sipas kontratës nr 952 rep 436 kol datë 08.04.2015, për vlerën e 800.000 Lekë.

Pasuria nr 109/239+2-6, vol 46 fq 14, ZK 3292 Tiranë, e llojit apartament me sip 49.30 m2 dhe verandë me sip 21.8 m2, blerë sipas kontratës nr.615 rep 182 kol, datë 22.02.2019, për vlerën e 49,690 Euro, regjistruar në emër të E. F.

Pasuria nr 109/239+2-5, vol 46 fq 13, ZK 3292 Tiranë, e llojit apartament me sip 81 m2, blerë sipas kontratës nr.615 rep 182 kol datë 22.02.2019, për vlerën e 56,710 Euro, regjistruar në emër të E. F.

With decision No. 524 dated 02/12/2022, the Court of the Judicial District of Vlorë has accepted the request and imposed the seizure measure on the above assets, based on Law No. 10192 dated 03/12/2009 "On the prevention and attack of organized crime, trafficking and corruption through preventive measures against wealth", amended.

Regarding the implementation of the above decision, the execution order was issued, which was implemented by the judicial police services, being placed near the cadastral registers in the ASHK regarding the above assets.

Latest news