Flash News

Bota

Transparencë e pagave dhe rekrutim pa diskriminim, BE miraton rregulla të reja për trajtimin e hendekut gjinor

Transparencë e pagave dhe rekrutim pa diskriminim, BE miraton rregulla

Parlamenti Evropian me hsumicë votash ka miratuar rregullat për transparencën e pagave në kompanitë e BE-së, në mënyrë që të sigurojë paga të barabarta midis grave dhe burrave.

Kjo parashikon gjoba në rast të diskriminimit të pagave. Në seancën plenare u miratuan rregullat e reja për transparencën e pagave me 427 vota pro, 79 kundër dhe 76 abstenime.

Sipas saj kriteret për strukturën e pagave, si dhe sistemet e vlerësimit dhe renditjes profesionale duhet të jenë neutrale për sa i përket gjinisë. Shpalljet e punës dhe titujt e punës nuk duhet t’i referohen një gjinie të caktuar dhe procedurat e rekrutimit duhet të kryhen pa diskriminim.

Në kompanitë ku diferenca gjinore e pagave rezulton të jetë më shumë se 5%, punëdhënësve do t’u kërkohet të rishikojnë pagën në bashkëpunim me përfaqësuesit e tyre të punonjësve.

Shtetet anëtare duhet të vendosin sanksione efektive, proporcionale dhe bindëse, të tilla si gjobat, për punëdhënësit që shkelin rregullat. Punonjësit që kanë pësuar dëme për shkak të shkeljes së rregullave, tani e tutje do të kenë të drejtë të kërkojnë dëmshpërblim.

Rregullat thonë se njerëzit që punojnë dhe përfaqësuesit e tyre do të kenë të drejtë të marrin informacion të qartë dhe të plotë për të ardhurat individuale dhe mesatare sipas gjinisë.

Fshehtësia e pagave do të ndalohet gjithashtu. Tani e tutje kontratat e punës nuk do të lejohen që të pengojnë punëtorët të zbulojnë nivelin e pagës së tyre ose të kërkojnë informacion për pagën në kategorinë e tyre ose në një kategori tjetër pune.

Në çështjet që kanë të bëjnë me shpërblimin, barra e provës do t’i kalojë punëdhënësit. Nëse një punonjës mendon se parimi i pagës së barabartë nuk është zbatuar dhe merr masa ligjore, ligji kombëtar duhet të detyrojë punëdhënësin të provojë se nuk ka pasur diskriminim.

Këshilli i BE-së tani do të duhet të miratojë zyrtarisht marrëveshjen. Më pas teksti do të publikohet në Gazetën Zyrtare të BE-së. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi njëzet ditë pas publikimit të tyre.

Të fundit