Flash News

DITARI POLITIK

Kuvendi mblidhet në seancë plenare, kërkohet interpelancë urgjente me Kushin

Kuvendi mblidhet në seancë plenare, kërkohet interpelancë

Parlamenti do të mblidhet sot në seancën plenare të radhës. Në rendin e ditës janë parashikuar diskutime dhe miratimi i disa projektligjeve.

Në rendin e ditës, është edhe një interpelancë urgjente me ministren e Arstimit, Evis Kushi, kërkuar nga një grup deputetës.

Po ashtu, gjatë seancës do të prezantohen edhe raportet vjetore për disa instititucione.

Rendi i ditës:

I.Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 8.6.2023, ora I 0:00.

II. Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 5.6.2023.

2. Njoftime.

3. lnterpelance urgjente me Ministren e Arsimi dhe Sportit Znj . Evis Kushi kerkuar nga nje grup deputetesh .

4. Raporti i veprimtarise vjetore te Agjensise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2022.

5. Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale gjate vitit 2022

6. Raporti i veprimtarise vjetore te Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi gjate vitit 2022

7. Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionierit per Mbrojtjen nga Diskriminimi gjate vitit 2022 8. Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9975, date 28.7.2008, “Per taksat kombetare”, te ndryshuar.

9. Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.80/2020, “Per Policine e Burgjeve” .

10. Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligj in nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”

11. Projekt- vendim ” Per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve ne vendimin e Kuvendit nr 43/2017, “Per miratimin e struktures dhe organikes se Autoritetit te Konkurences”

12. Per nje ndryshim ne vendimin nr. 67/2021 ” Per caktimin e kryesive te Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” .

13. Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar. ,

14. Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.

15. Diskutime per çeshtje jashte rendit te dites.

III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet. IV. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Të fundit